Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

การพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์

฿ 95.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 230 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9789742038243 หมวดหมู่: , Product ID: 45831

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ ๑
บททั่วไป
บทที่ ๒ การฟ้องคดีทางอิเล็กทรอนิกส์และการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสาร
บทที่ ๓ การพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ ๔ บทส่งท้าย
ภาคผนวก
– พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๘
– ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓
– ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการจัดทำสารบบความ สารบบคำพิพากษา และการรวบรวมเก็บรักษาเอกสารในสำนวนความในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒
– ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความ และเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๐
– ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้วิธีการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์
– ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียด
⭐️ ชื่อผู้แต่ง : ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง
⭐️ รหัสสินค้า : 9789742038243
⭐️ รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️ น้ำหนัก : 230 กรัม
⭐️ จำนวนหน้า : 100 หน้า
⭐️ ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️ พิมพ์ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2564