Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

การปกครองท้องถิ่น: มุมมองจากประเทศฝรั่งเศส ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และไทย

Original price was: ฿ 380.00.Current price is: ฿ 361.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 736 กรัม
ขนาด 24.2 × 16.6 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์

รหัสสินค้า

9786164881495

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

400

พิมพ์ครั้งที่

1 : 2563

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786164881495 หมวดหมู่: Product ID: 55935

คำอธิบาย

บทคัดย่อ/สารบัญ
คำนำ
โดย คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลับธรรมศาสตร์
คำนำ
โดย ผู้อำนวยการสำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย
คำนำ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
บทนำ:
โครงสร้างของหนังสือเล่มนี้

🌾 บทที่ 1
การปกครองท้องถิ่น การกระจายอำนาจ และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
🌾 บทที่ 2
ลักษณะพื้นฐานเชิงโครงสร้าง และการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
🌾 บทที่ 3
การปกครองท้องถิ่นของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส
🌾 บทที่ 4
การปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น
🌾 บทที่ 5
การปกครองท้องถิ่นของสหราชอาณาจักร
🌾 บทที่ 6
การปกครองท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกา
🌾 บทที่ 7
การปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย
🌾 บทที่ 8
ภาพรวมของการศึกษาการปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศและไทย
🍁 ภาคผนวกที่ 1
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
🍁 ภาคผนวกที่ 2 ความท้าทายใหม่บางประการของการปกครองท้องถิ่น
🍁 ภาคผนวกที่ 3
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นตั้งแต่ในอดีต-ปัจจุบัน (พ.ศ. 2440-2563)
บรรณานุกรม
ดรรชนี
ประวัติผู้เขียน