Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

การบังคับคดีแพ่ง

฿ 313.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 750 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

เอื้อน ขุนแก้ว

มีสินค้าอยู่ 2

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ ๑ ความทั่วไป
บทที่ ๒ ศาลที่มีอำนาจบังคับคดี
บทที่ ๓ การบังคับคดี
บทที่ ๔ การขอให้บังคับคดี
บทที่ ๕ การขอให้ศาลไต่สวนเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สิน
บทที่ ๖ เจ้าพนักงานบังคับคดี
บทที่ ๗ ผู้มีส่วนได้เสีย
บทที่ ๘ การยึดและการอายัด
บทที่ ๙ การขายทอดตลาด
บทที่ ๑๐ การงดการบังคับคดี
บทที่ ๑๑ การถอนการบังคับคดี
บทที่ ๑๒ การเพิกถอนการบังคับคดี
บทที่ ๑๓ การคุ้มครองสิทธิบุคคลภายนอก
บทที่ ๑๔ การร้องสอดชั้นบังคับคดี
บทที่ ๑๕ การขอกันส่วน
บทที่ ๑๖ การร้องขัดทรัพย์
บทที่ ๑๗ การขอรับชำระหนี้บุริมสิทธิ
บทที่ ๑๘ การขอเฉลี่ยทรัพย์
บทที่ ๑๙ การทำบัญชีส่วนเฉลี่ย
บทที่ ๒๐ การบังคับคดีในกรณีที่ให้ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง
บทที่ ๒๑ การบังคับคดี ขับไล่ รื้อถอน
บทที่ ๒๒ การบังคับคดีในกรณีให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ
บทที่ ๒๓ การบังคับคดีในกรณีที่ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีทะเบียน
บทที่ ๒๔ การบังคับคดีจับกุมและกักขัง
บทที่ ๒๕ การค้ำประกันในศาล
บทที่ ๒๖ ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี
ภาคผนวก

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : เอื้อน ขุนแก้ว
รหัสสินค้า : 9786165772877
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 750 กรัม
จำนวนหน้า : 389 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 8 : มกราคม 2564