Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะจัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้

฿ 108.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 250 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิเรก บวรสกุลเจริญ

รหัสสินค้า

9786165812306

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

124

พิมพ์ครั้งที่

3 : มกราคม 2566

รหัสสินค้า: 9786165812306 หมวดหมู่: , , Product ID: 60364

รายละเอียดเพิ่มเติม

📍 ผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิเรก บวรสกุลเจริญ
📍 รหัสสินค้า : 9786165812306

พิมพ์ครั้งที่ 3 : เพิ่มข้อสังเกตเกี่ยวกับมาตราต่างๆ เพิ่มฎีกาและหัวข้อ 3.8

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
⭐️กฎหมายลักษณะจัดการงานนอกสั่ง
1. ข้อความทั่วไป
1.1 จัดการงานนอกสั่งคืออะไร
1.2 จัดการงานนอกสั่งเป็นบ่อเกิดแห่งหนี้
1.3 จัดการงานนอกสั่งต่างกับตัวแทน
2. ลักษณะของกฎหมายจัดการงานนอกสั่ง
2.1 ลักษณะจัดการงานนอกสั่งโดยแท้
2.2 ลักษณะที่มิใช่จัดการงานนอกสั่งโดยแท้
3. กรณีการจัดการที่ไม่สมประโยชน์
3.1 การจัดการที่ขัดต่อความประสงค์ของตัวการ
3.2 การจัดการปัดป้องอันตรายเฉพาะกรณีจงใจทำผิดหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
4. หน้าที่ของผู้จัดการงานนอกสั่ง
5. ผลของการจัดการงานนอกสั่ง
5.1 การให้ใช้เงินคืนในกรณีสมประโยชน์
5.2 การคืนสิ่งที่ได้มากรณีขัดต่อความประสงค์
5.3 กรณีไม่มีเจตนาเรียกให้ใช้คืน
5.4 กรณีทำแทนผิดคน
5.5 กรณีสำคัญว่าเป็นงานของตน
6. อายุความ
⭐️ลาภมิควรได้
1. ข้อความทั่วไป
2. ลักษณะของลาภมิควรได้
2.1 บุคคลใดได้มาซึ่งทรัพย์สิ่งใด
2.2 โดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้
2.3 เป็นทางให้บุคคลอีกคนหนึ่งนั้นเสียเปรียบ
3. กรณีที่ไม่ใช่ลาภมิควรได้เป็นบทกฎหมายตัดสิทธิการรับคืนทรัพย์ ฐานลาภมิควรได้
3.1 การชำระหนี้ตามอำเภอใจ
3.2 การชำระหนี้ก่อนถึงกำหนดเวลาชำระหนี้
3.3 การชำระหนี้ที่ขาดอายุความแล้ว
3.4 การชำระหนี้ตามหน้าที่ศีลธรรม หรือตามควรแก่อัธยาศัยในสมาคม
3.5 การชำระหนี้โดยสำคัญผิด
3.6 การชำระหนี้โดยมุ่งไม่ให้เกิดผล
3.7 การชำระหนี้โดยฝ่าฝืนกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดี
3.8 การปรับบทกฎหมาย เรื่องการชำระหนี้ตามอำเภอใจและการชำระหนี้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
4. การคืนทรัพย์ในฐานลาภมิควรได้
4.1 การคืนทรัพย์สินที่รับไว้เป็นเงิน
4.2 การคืนทรัพย์สินอย่างอื่นนอกจากเงิน
4.3 การคืนดอกผลที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินที่รับไว้
4.4 การทำทรัพย์สินให้คืนสภาพเดิม (เป็นกรณีที่ผู้รับทรัพย์โดยไม่สุจริต)
5. สิทธิของผู้ได้ลาภมิควรได้
5.1 เรียกค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาบำรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
5.2 เรียกราคาที่เพิ่มขึ้นเพราะได้ใช้ค่าใช้จ่ายในเวลาที่คืน เป็นค่าใช้จ่ายนอกจากค่าซ่อมแซม
5.3 เรียกให้ใช้ราคาค่าดัดแปลงหรือต่อเติมทรัพย์ กรณีเจ้าของเรียกให้ส่งคืนตามสภาพที่เป็นอยู่
6. อายุความ