Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายเอกเทศสัญญา ลักษณะตัวแทน – ลักษณะนายหน้า

฿ 256.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์

มีสินค้าอยู่ 1

รหัสสินค้า: 9786164881822 หมวดหมู่: , , Product ID: 14268

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍭 บทคัดย่อ/สารบัญ
บทนำ
(๑) ลักษณะพื้นฐานของเอกเทศสัญญา (ความเป็นเอกเทศสัญญา)
(๑.๑) เป็นสัญญา
(๑.๒) เป็นสัญญาที่มี “ลักษณะเฉพาะ” เป็นของตนเอง
(๒) ลักษณะของกฎหมายเกี่ยวกับเอกเทศสัญญา
(๒.๑) กฎหมายที่ใช้บังคับกับเอกเทศสัญญา
(๒.๒) สถานะของกฎหมายที่ใช้บังคับกับเอกเทศสัญญา
(๒.๓) ขอบเขตของกฎหมายที่ใช้บังคับกับเอกเทศสัญญา
(๓) แนวทางการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับเอกเทศสัญญา
(๓.๑) ความหมาย หรือลักษณะของเอกเทศสัญญา
(๓.๒) การเกิดขึ้นและความสมบูรณ์ของเอกเทศสัญญา
(๓.๓) ผลทางกฎหมายของเอกเทศสัญญา
(๓.๔) การสิ้นสุดลงของเอกเทศสัญญา

📌 ส่วนที่หนึ่ง: ตัวแทน
📍๑. ตัวแทนทั่วไป (Agent)
ความนำ: ความหมาย หรือลักษณะของสัญญาตัวแทน
(๑) ลักษณะพื้นฐานของสัญญาตัวแทน
(๒) ลักษณะเฉพาะของสัญญาตัวแทน
บทที่ ๑ การเกิดขึ้นของตัวแทน และประเภทของตัวแทน
๑.๑ การเกิดขึ้นของตัวแทน
๑.๒ ประเภทหรือชนิดของตัวแทน
๑.๓ หลักเกณฑ์การตั้งตัวแทนโดยทำเป็นหนังสือ หรือมีหลักฐานเป็นหนังสือ
บทที่ ๒ ผลทางกฎหมายของสัญญาตัวแทนหรือการเกิดขึ้นของตัวแทน
๒.๑ ความเกี่ยวพันในระหว่างตัวการและตัวแทน
๒.๒ ความเกี่ยวพันระหว่างตัวการ ตัวแทน และบุคคลภายนอก
บทที่ ๓ การสิ้นสุดลงของสัญญาตัวแทน
๓.๑ เหตุแห่งการสิ้นสุดลงของสัญญาตัวแทน
๓.๒ ผลแห่งการสิ้นสุดลงของสัญญาตัวแทน
📍๒. ตัวแทนค้าต่าง (Commission Agent)
ความนำ: ความหมาย หรือลักษณะของตัวแทนค้าต่าง
บทที่ ๑ การเกิดขึ้นของตัวแทนค้าต่าง
๑.๑ การเกิดขึ้นของตัวแทนค้าต่าง
๑.๒ การตั้งตัวแทนค้าต่างกับหลักเกณฑ์การตั้งตัวแทนโดยทำเป็นหนังสือ หรือมีหลักฐานเป็นหนังสือ
บทที่ ๒ ผลทางกฎหมายของสัญญาตัวแทนค้าต่าง
๒.๑ ความเกี่ยวพันระหว่างตัวการและตัวแทนค้าต่าง
๒.๒ ความเกี่ยวพันระหว่างตัวการ ตัวแทนค้าต่าง กับบุคคลภายนอก
บทที่ ๓ การสิ้นสุดลงของสัญญาตัวแทนค้าต่าง
๓.๑ เหตุแห่งการสิ้นสุดลงของสัญญาตัวแทนค้าต่าง
๓.๒ ผลแห่งการสิ้นสุดลงของสัญญาตัวแทนค้าต่าง

📌 ส่วนที่สอง: นายหน้า
ความนำ: ความหมาย หรือลักษณะของนายหน้า
(๑) ลักษณะพื้นฐานที่คล้ายคลึงกับตัวแทน
(๒) ลักษณะเฉพาะของนายหน้า
บทที่ ๑ การเกิดขึ้นของนายหน้า
๑.๑ การเกิดขึ้นของนายหน้า
๑.๒ สัญญานายหน้ากับค่าบำเหน็จนายหน้า
บทที่ ๒ ผลทางกฎหมายของสัญญานายหน้า
๒.๑ หน้าที่ สิทธิ และความรับผิดของนายหน้าต่อผู้ตั้งนายหน้า
๒.๒ สิทธิ และหน้าที่ของผู้ตั้งนายหน้าต่อนายหน้า
บทที่ ๓ การสิ้นสุดลงของสัญญานายหน้า

📎 บทสรุป
(๑) ลักษณะเฉพาะร่วมกันของเอกเทศสัญญาลักษณะตัวแทนและเอกเทศสัญญาลักษณะนายหน้า
(๑.๑) หน้าที่ และหลักการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนต่อตัวการ
(๑.๒) ความผูกพันของตัวการต่อบุคคลภายนอกในกิจการ
(๒) ปัญหาความไม่ชัดเจนของบทบัญญัติแห่งกฎหมายเกี่ยวกับเอกเทศสัญญาลักษณะตัวแทนและเอกเทศสัญญาลักษณะนายหน้า
(๒.๑) เอกเทศสัญญาลักษณะตัวแทน
(๒.๒) เอกเทศสัญญาลักษณะนายหน้า

🍭 รายละเอียด
🍭 รหัสสินค้า
: 9786164881822
🍭 ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
🍭 รูปแบบ : ปกอ่อน
🍭 น้ำหนัก : 500 กรัม
🍭 จำนวนหน้า : 236 หน้า
🍭 ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
🍭 พิมพ์ครั้งที่ 4 : มีนาคม 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)