Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค ๑ บททั่วไป

฿ 446.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1550 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ

รหัสสินค้า

9786165888790

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

811

พิมพ์ครั้งที่

7 : กุมภาพันธ์ 2565

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

💎 ผู้เขียน: ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ
💎 รหัสสินค้า: 9786165888790

 

บทคัดย่อ/สารบาญ
🍃 ข้อความเบื้องต้น
๑. กฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัติ
๒. ลักษณะของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
๓. ความหมายของคำว่า “คดีแพ่ง”
๔. การใช้บังคับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
๕. สาระสำคัญของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
🍃 ลักษณะ ๑ ศาล
บทที่ ๑ เขตอำนาจศาล
บทที่ ๒
คัดค้านผู้พิพากษา
บทที่ ๓
อำนาจและหน้าที่ของศาล
บทที่ ๔
การนั่งพิจารณา
บทที่ ๕
รายงานและสำนวนความ
🍃 ลักษณะ ๒ คู่ความ
บทที่ ๑
การเป็นคู่ความ
บทที่ ๒
ความสามารถของคู่ความ
บทที่ ๓
ร้องสอด
บทที่ ๔
คู่ความร่วม
บทที่ ๕
ผู้แทนในคดี
บทที่ ๖
ทนายความ
บทที่ ๗
ผู้รับมอบฉันทะ
บทที่ ๘
การสอบสวนถึงอำนาจของผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้แทนของนิติบุคคล
🍃 ลักษณะ ๓ การยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสาร
บทที่ ๑
รายการในคำคู่ความและเอกสาร
บทที่ ๒
การยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
บทที่ ๓
การยื่นคำคู่ความหรือเอกสารต่อศาล
บทที่ ๔
การส่งคำคู่ความหรือเอกสารแก่คู่ความหรือบุคคลภายนอก
บทที่ ๕
การถือว่าได้มีการยื่นหรือส่งภายในกำหนด
บทที่ ๖
การส่งคำคู่ความหรือเอกสารในต่างประเทศ
🍃 ลักษณะ ๔ คำพิพากษาและคำสั่ง
บทที่ ๑
การตกลงหรือประนีประนอมยอมความ
บทที่ ๒
การทำคำพิพากษาหรือคำสั่ง
บทที่ ๓
หลักเกณฑ์การวินิจฉัยชี้ขาดคดี
บทที่ ๔
การแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่ง
บทที่ ๕
ดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ
บทที่ ๖
ผลผูกพันของคำพิพากษาหรือคำสั่ง
บทที่ ๗
คำพิพากษาหรือคำสั่งขัดกัน
บทที่ ๘
คดีถึงที่สุด
บทที่ ๙ ฟ้องซ้ำ
🍃 ลักษณะ ๕ ค่าฤชาธรรมเนียม
บทที่ ๑
การกำหนดค่าฤชาธรรมเนียม
บทที่ ๒
การชำระค่าฤชาธรรมเนียม
บทที่ ๓
วิธีชำระค่าธรรมเนียมศาล
บทที่ ๔
การคืนค่าขึ้นศาล
บทที่ ๕
การวางเงินค่าใช้จ่าย
บทที่ ๖
การยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
บทที่ ๗
ความรับผิดชั้นที่สุดในค่าฤชาธรรมเนียม
บทที่ ๘
คำสั่งในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียม
บทที่ ๙
การอุทธรณ์ฎีกาในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียม
บทที่ ๑๐
การทำบัญชีแสดงค่าฤชาธรรมเนียม
บทที่ ๑๑
การบังคับคดีในส่วนค่าฤชาธรรมเนียมที่ค้างชำระ
บทที่ ๑๒
ความรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี
บทที่ ๑๓
การขอให้รับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี
บรรณานุกรม