Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค ๑ บททั่วไป

฿ 446.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1550 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ

รหัสสินค้า

9786165888790

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

811

พิมพ์ครั้งที่

7 : กุมภาพันธ์ 2565

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

💎 ผู้เขียน: ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ
💎 รหัสสินค้า: 9786165888790

 

บทคัดย่อ/สารบาญ
🍃 ข้อความเบื้องต้น
๑. กฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัติ
๒. ลักษณะของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
๓. ความหมายของคำว่า “คดีแพ่ง”
๔. การใช้บังคับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
๕. สาระสำคัญของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
🍃 ลักษณะ ๑ ศาล
บทที่ ๑ เขตอำนาจศาล
บทที่ ๒
คัดค้านผู้พิพากษา
บทที่ ๓
อำนาจและหน้าที่ของศาล
บทที่ ๔
การนั่งพิจารณา
บทที่ ๕
รายงานและสำนวนความ
🍃 ลักษณะ ๒ คู่ความ
บทที่ ๑
การเป็นคู่ความ
บทที่ ๒
ความสามารถของคู่ความ
บทที่ ๓
ร้องสอด
บทที่ ๔
คู่ความร่วม
บทที่ ๕
ผู้แทนในคดี
บทที่ ๖
ทนายความ
บทที่ ๗
ผู้รับมอบฉันทะ
บทที่ ๘
การสอบสวนถึงอำนาจของผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้แทนของนิติบุคคล
🍃 ลักษณะ ๓ การยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสาร
บทที่ ๑
รายการในคำคู่ความและเอกสาร
บทที่ ๒
การยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
บทที่ ๓
การยื่นคำคู่ความหรือเอกสารต่อศาล
บทที่ ๔
การส่งคำคู่ความหรือเอกสารแก่คู่ความหรือบุคคลภายนอก
บทที่ ๕
การถือว่าได้มีการยื่นหรือส่งภายในกำหนด
บทที่ ๖
การส่งคำคู่ความหรือเอกสารในต่างประเทศ
🍃 ลักษณะ ๔ คำพิพากษาและคำสั่ง
บทที่ ๑
การตกลงหรือประนีประนอมยอมความ
บทที่ ๒
การทำคำพิพากษาหรือคำสั่ง
บทที่ ๓
หลักเกณฑ์การวินิจฉัยชี้ขาดคดี
บทที่ ๔
การแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่ง
บทที่ ๕
ดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ
บทที่ ๖
ผลผูกพันของคำพิพากษาหรือคำสั่ง
บทที่ ๗
คำพิพากษาหรือคำสั่งขัดกัน
บทที่ ๘
คดีถึงที่สุด
บทที่ ๙ ฟ้องซ้ำ
🍃 ลักษณะ ๕ ค่าฤชาธรรมเนียม
บทที่ ๑
การกำหนดค่าฤชาธรรมเนียม
บทที่ ๒
การชำระค่าฤชาธรรมเนียม
บทที่ ๓
วิธีชำระค่าธรรมเนียมศาล
บทที่ ๔
การคืนค่าขึ้นศาล
บทที่ ๕
การวางเงินค่าใช้จ่าย
บทที่ ๖
การยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
บทที่ ๗
ความรับผิดชั้นที่สุดในค่าฤชาธรรมเนียม
บทที่ ๘
คำสั่งในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียม
บทที่ ๙
การอุทธรณ์ฎีกาในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียม
บทที่ ๑๐
การทำบัญชีแสดงค่าฤชาธรรมเนียม
บทที่ ๑๑
การบังคับคดีในส่วนค่าฤชาธรรมเนียมที่ค้างชำระ
บทที่ ๑๒
ความรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี
บทที่ ๑๓
การขอให้รับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี
บรรณานุกรม

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

Winyuchon Publication House © 2022. All Rights Reserved.