Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายมหาชน : วิวัฒนาการของกฎหมายมหาชนในต่างประเทศและประเทศไทย

Original price was: ฿ 460.00.Current price is: ฿ 414.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 900 กรัม
ขนาด 18.5 × 26 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ศ.พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

รหัสสินค้า

9786165812863

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน/ไสกาว

จำนวนหน้า

496

พิมพ์ครั้งที่

7 : สิงหาคม 2566

คำอธิบาย

📝 ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
📖 รหัสสินค้า : 
9786165812863

 

🔶 บทคัดย่อ 🔶
  ระบบกฎหมายที่สำคัญซึ่งมีอิทธิพลต่อระบบกฎหมายไทย, ความหมายของกฎหมายและการแบ่งประเภทของกฎหมาย, การแบ่งแยกกฎหมายออกเป็นกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน, ความหมายของกฎหมายมหาชนและการแยกสาขาย่อยในกฎหมายมหาชน, วิวัฒนาการของแนวความคิดและทฤษฎีทางกฎหมายมหาชน สมัยโบราณ, สมัยที่ระบอบการปกครองเป็นราชอาณาจักร, สมัยที่ระบอบการปกครองเป็นสาธารณรัฐ, สถาบันของกฎหมายมหาชน, หลักการที่เป็นรากฐานของกฎหมายมหาชน ฯลฯ
  ผู้เขียนได้เพิ่มเติมภาค 3 วิวัฒนาการของกฎหมายมหาชนในประเทศไทยเข้าไว้หนังสือเล่มนี้ด้วย โดยได้เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้กฎหมายมหาชนเป็นเครื่องมือในการปฏิรูปการปกครอง การปฏิรูปศาล และการปฏิรูประบบกฎหมายของไทยให้ทันสมัยตามแบบตะวันตก ได้เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎร และอุปสรรคของการพัฒนากฎหมายมหาชน ฯลฯ

🔷 สารบัญ 🔷
🟩 บทนำ : ข้อพิจารณาเบื้องต้น
🟩 ภาค 1 วิวัฒนาการของกฎหมายมหาชนในต่างประเทศ
– บทที่ 1 สมัยโบราณ
– บทที่ 2 สมัยที่ระบอบการปกครองเป็นราชอาณาจักร
– บทที่ 3 สมัยที่ระบอบการปกครองเป็นสาธารณรัฐ

🟩 ภาค 2 สถาบันและหลักการที่เป็นรากฐานของกฎหมายมหาชน
– บทที่ 1 สถาบันรัฐ
– บทที่ 2 สถาบันภายในของรัฐ
– บทที่ 3 หลักการที่เป็นรากฐานทางการเมืองของกฎหมายมหาชน

– บทที่ 4 หลักการที่เป็นรากฐานทางกฎหมายของกฎหมายมหาชน
🟩 ภาค 3 วิวัฒนาการของกฎหมายมหาชนในประเทศไทย
– บทที่ 1 วิวัฒนาการของกฎหมายมหาชนในประเทศไทยในสมัยโบราณ ก่อนรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

– บทที่ 2 วิวัฒนาการของกฎหมายมหาชนในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
– บทที่ 3 วิวัฒนาการของกฎหมายมหาชนในรัชสมัยของพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและในรัชสมัยของพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475
– บทที่ 4 วิวัฒนาการของกฎหมายมหาชน ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน
– บทที่ 5 อุปสรรคของการพัฒนากฎหมายมหาชนและนักกฎหมายมหาชนในประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมา
🟩 บทสรุปของผู้เขียน
📌 การแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7 : ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมจากการพิมพ์ครั้งก่อน