Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายมรดก

฿ 216.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 550 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษรัตน์ ศรีสว่าง

รหัสสินค้า

9786165811705

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

260

พิมพ์ครั้งที่

5 : สิงหาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

🥝 ผู้เขียน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษรัตน์ ศรีสว่าง
🥝 รหัสสินค้า:
9786165811705

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
ส่วนที่ 1 ความทั่วไปกฎหมายลักษณะมรดก
ส่วนที่ 2 การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก
บทที่ 1 เหตุของการตกทอดแห่งทรัพย์มรดก
บทที่ 2 ทรัพย์มรดก
บทที่ 3 ทายาท
บทที่ 4 การเสียสิทธิในการรับมรดก
ส่วนที่ 3 สิทธิโดยชอบธรรมในการรับมรดก
บทที่ 1 สิทธิและส่วนแบ่งในทรัพย์มรดกของผู้รับพินัยกรรม
บทที่ 2 สิทธิและส่วนแบ่งในทรัพย์มรดกของญาติ
บทที่ 3 สิทธิและส่วนแบ่งในทรัพย์มรดกของคู่สมรส
บทที่ 4 การรับมรดกแทนที่
บทที่ 5 มรดกของพระภิกษุ
ส่วนที่ 4 พินัยกรรม
บทที่ 1 ลักษณะของพินัยกรรม
บทที่ 2 คุณสมบัติของผู้ทำพินัยกรรมและผู้รับพินัยกรรม
บทที่ 3 ประเภทของผู้รับพินัยกรรม
บทที่ 4 แบบของพินัยกรรม
บทที่ 5 ผลของพินัยกรรม
บทที่ 6 ความไม่เป็นผลของพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม
บทที่ 7 การตีความพินัยกรรม
ส่วนที่ 5 การจัดการและปันทรัพย์มรดก
บทที่ 1 ผู้จัดการมรดก
บทที่ 2 การรวบรวมทรัพย์มรดกและการชำระหนี้กองมรดก
บทที่ 3 การแบ่งมรดก
การแก้ไข : เพิ่มฎีกาและเนื้อหาเกี่ยวกับการรับมรดกของทายาท