Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายภาษีอากรเบื้องต้น

฿ 198.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 650 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมพัทธ์ ราชประดิษฐ์

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

รูปแบบ

หนังสือ

รหัสสินค้า

9786165812214

จำนวนหน้า

224

พิมพ์ครั้งที่

2 : มกราคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

⭐️ผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมพัทธ์ ราชประดิษฐ์
⭐️รหัสสินค้า : 9786165812214

 

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
📌ส่วนที่ 1 แนวความคิดพื้นฐานว่าด้วยกฎหมายภาษีอากร
1.1 ความทั่วไปว่าด้วย “กฎหมาย”
1.2 ความทั่วไปว่าด้วย “ภาษี”
1.3 หลักการพื้นฐานของกฎหมายภาษีอากร
📌ส่วนที่ 2 ระบบกฎหมายภาษีของประเทศไทย
2.1 หน้าที่ของรัฐกับการสร้างระบบภาษีที่เป็นธรรม
2.2 หน้าที่ของปวงชนชาวไทยในการเสียภาษี
2.3 การตรากฎหมายเพื่อจัดเก็บภาษี
2.4 การกำหนดรายละเอียดและแนวปฏิบัติในการจัดเก็บภาษี
2.5 การควบคุมตรวจสอบการจัดเก็บภาษี
2.6 การตรากฎหมายเพื่อใช้เงินภาษี
📌ส่วนที่ 3 โครงสร้างของกฎหมายภาษีในชีวิตประจำวัน
3.1 โครงสร้างของกฎหมายภาษีเบื้องต้น
3.2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
3.3 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.5 การระงับข้อพิพาทของภาษีตามประมวลรัษฎากร
🌸พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงเนื้อหาในส่วนของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล