Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

฿ 396.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 850 g
ขนาด 18.5 × 26 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร. ศุภลักษณ์ (นาคีสถิตย์) พินิจภูวดล

รหัสสินค้า

9786165811255

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

432

พิมพ์ครั้งที่

1 : เมษายน 2565

รหัสสินค้า: 9786165811255 หมวดหมู่: , , Product ID: 62551

รายละเอียดเพิ่มเติม

🌾 ผู้เขียน: ศาสตราจารย์ ดร. ศุภลักษณ์ (นาคีสถิตย์) พินิจภูวดล
🌾 รหัสสินค้า: 9786165811255

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
บทที่ 1 แนวความคิดและความเป็นมาของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
1.1 แนวทางการจัดเก็บภาษีจากทรัพย์สิน
1.2 ประเด็นหลักที่พึงพิจารณาในการกำ หนดการจัดเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สิน
1.3 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
บทที่ 2 โครงสร้างของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
2.1 การกำหนดฐานภาษี
2.2 การคำ นวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
2.3 การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
2.4 การระงับข้อพิพาททางภาษี
2.5 บทกำหนดโทษ
2.6 บทเฉพาะกาล
บรรณานุกรม
ภาคผนวก