Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Law)

฿ 408.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1250 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

มีสินค้าอยู่ 4

รหัสสินค้า: 9786164040922 หมวดหมู่: , Product ID: 46877

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
🍁 หมวด ๑ ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศ
บทที่ ๑
การค้าระหว่างประเทศและกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
บทที่ ๒
ลักษณะของการค้าระหว่างประเทศและบทบาทของรัฐในการค้าระหว่างประเทศ
บทที่ ๓
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศภาคเอกชนและภาคมหาชน
บทที่ ๔
สัญญาหลักในการค้าระหว่างประเทศ
บทที่ ๕ ความสัมพันธ์ของสัญญาต่าง ๆ ในการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
🍁 หมวด ๒ ซื้อขายระหว่างประเทศ
บทที่ ๑ บททั่วไป
บทที่ ๒
การเกิดขึ้นของสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ
บทที่ ๓
หลักการสำคัญของสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ
บทที่ ๔
ความหมาย ความเป็นมาและความมีผลใช้บังคับของ INCOTERMS
บทที่ ๕
ข้อตกลงทางการค้าที่กำหนดไว้ใน INCOTERMS
บทที่ ๖
สิทธิหน้าที่ที่สำคัญที่กำหนดไว้ใน INCOTERMS
บทที่ ๗
ข้อตกลงทางการค้าประเภท FOB และ CIF
🍁 หมวด ๓ ขนส่งทางทะเล
บทที่ ๑
บทนำ
บทที่ ๒
สัญญาว่าด้วยการรับขนส่งของทางทะเล (Contract of affreightment)
บทที่ ๓
พัฒนาการของสัญญารับขนของทางทะเล
บทที่ ๔
ลักษณะของสัญญารับขนของทางทะเล และขอบเขตของการบังคับใช้ พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๔
บทที่ ๕
เอกสารในการขนส่งของทางทะเล
บทที่ ๖
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของผู้ส่งของ
บทที่ ๗
สิทธิและหน้าที่ของผู้ขนส่ง
บทที่ ๘
ความรับผิดของผู้ขนส่ง
บทที่ ๙
ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ขนส่ง
บทที่ ๑๐
ข้อจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่ง
บทที่ ๑๑
อายุความและระยะเวลาในการเรียกร้องค่าเสียหาย
บทที่ ๑๒
ข้อตกลงที่ขัดต่อพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๔
🍁 หมวด ๔ ประกันภัยทางทะเล
บทที่ ๑
การประกันภัยทางทะเลในประเทศไทย
บทที่ ๒
การประกันภัยทางทะเลในประเทศอังกฤษ
บทที่ ๓
ความหมายของการประกันภัยทางทะเล
บทที่ ๔
วัตถุแห่งการประกันภัยทางทะเล
บทที่ ๕
ส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้
บทที่ ๖
หลักสุจริตอย่างยิ่งในสัญญาประกันภัย
บทที่ ๗
คำรับรอง
บทที่ ๘
กรมธรรม์ประกันภัย
บทที่ ๙
ภัยที่ผู้รับประกันภัยต้องรับผิดและภัยที่ได้รับการยกเว้น
บทที่ ๑๐
วินาศภัย
บทที่ ๑๑
สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัย
🍁 หมวดที่ ๕ เลตเตอร์ออฟเครดิต
บทที่ ๑
บทนำ
บทที่ ๒
ระเบียบประเพณีและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเลตเตอร์ออฟเครดิต
บทที่ ๓
เลตเตอร์ออฟเครดิตตามกฎหมายไทย
บทที่ ๔
ความหมาย การดำเนินการและการชำระราคาตามเลตเตอร์ออฟเครดิต
บทที่ ๕
หลักการสำคัญของเลตเตอร์ออฟเครดิต
บทที่ ๖ ประเภทของเลตเตอร์ออฟเครดิต
บทที่ ๗
ความสัมพันธ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องในเลตเตอร์ออฟเครดิต
บทที่ ๘
เอกสารที่ต้องส่งมอบในเลตเตอร์ออฟเครดิต

รายละเอียด
⭐️ ชื่อผู้แต่ง : 
ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์
⭐️ รหัสสินค้า : 9786164040922
⭐️ รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️ น้ำหนัก : 1,250 กรัม
⭐️ จำนวนหน้า : 643 หน้า
⭐️ ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️ พิมพ์ครั้งที่ 8 : เมษายน 2564