• img-book

    ภญ. ณัฐรัตน์ สหวัชรินทร์ และคณาจารย์ Think Beyond Genius

Sale!
ISBN: 8859099306959
รหัสสินค้า: 8859099306959 หมวดหมู่: ,

KEY MAP ท้องถิ่น แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%

โดย ภญ. ณัฐรัตน์ สหวัชรินทร์ และคณาจารย์ Think Beyond Genius

บทคัดย่อ/สารบัญ
🧷 ภาษาไทย
🧷 คณิตศาสตร์
🧷 ภาษาอังกฤษ
🧷 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
🧷 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
🧷 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2552
🧷 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
🧷 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง พ.ศ. 2562
🧷 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
🧷 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
🧷 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2548
🧷 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง พ.ศ. 2562

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : คณาจารย์ Think Beyond Genius และ ภญ. ณัฐรัตน์ สหวัชรินทร์
รหัสสินค้า : 8859099306959
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 290 กรัม
จำนวนหน้า : 80 หน้า
ขนาด : 19 x 25.4 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : 2564

฿ 150.00 ฿ 142.50

มีสินค้าอยู่ 5

จำนวน:
หนังสือโดยภญ. ณัฐรัตน์ สหวัชรินทร์ และคณาจารย์ Think Beyond Genius
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
🧷 ภาษาไทย
🧷 คณิตศาสตร์
🧷 ภาษาอังกฤษ
🧷 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
🧷 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
🧷 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2552
🧷 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
🧷 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง พ.ศ. 2562
🧷 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
🧷 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
🧷 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2548
🧷 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง พ.ศ. 2562

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : คณาจารย์ Think Beyond Genius และ ภญ. ณัฐรัตน์ สหวัชรินทร์
รหัสสินค้า : 8859099306959
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 290 กรัม
จำนวนหน้า : 80 หน้า
ขนาด : 19 x 25.4 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : 2564

รายละเอียด

ISBN: 8859099306959
SKU: 8859099306959
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์ Think Beyond
ตีพิมพ์วันที่: 1 : 2564
Page Count: 80

“KEY MAP ท้องถิ่น แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%”

There are no reviews yet.