• img-book

  ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์

Sale!
ISBN: 9786162699818
รหัสสินค้า: 9786162699818 หมวดหมู่: , ,

อธิบายศัพท์นิติกรรม-สัญญา

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์

บทคัดย่อ/สารบัญ
ในครั้งหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้สอนวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรม-สัญญา มีนักศึกษาผู้ใหญ่ท่านหนึ่งถามว่าไม่มีหนังสืออธิบายศัพท์ทางกฎหมายของนิติกรรมบ้างหรือ เพราะเนื่องจากไม่เคยเรียนกฎหมายมาก่อนเลย การอ่านหนังสือที่เป็นเนื้อหาเลยจึงทำให้เข้าใจยาก ข้าพเจ้าก็คิดถึงคำถามนี้อยู่เสมอ แต่เมื่อภาระหน้าที่ในการสอนมีมาก จึงมิได้ลงมือทำอะไรให้เป็นรูปธรรม จนกระทั่งท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ มณีศร และท่านอาจารย์ ดร. ประณิต ภูมิถาวร ได้กล่าวถึงหนังสือในลักษณะนี้อีกครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้าจึงเริ่มที่จะลองเขียนให้เป็นรูปธรรมขึ้นมา แต่ด้วยเวลาอันจำกัด หนังสือเล่มนี้จึงยังคงมีข้อบกพร่องอยู่มากซึ่งข้าพเจ้าก็จะพยายามปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป ความมุ่งหมายของหนังสืออธิบายศัพท์หรืออธิบายความหมายของถ้อยคำในกฎหมายในส่วนของนิติกรรมสัญญานี้ จึงมุ่งหมายที่จะเขียนขึ้น

รายละเอียด
⭐️ชื่อผู้แต่ง :
ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
⭐️รหัสสินค้า : 9786162699818
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 200 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 144
⭐️ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 6 : เมษายน 2564

฿ 120.00 ฿ 108.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • ชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนดาราสมุทร จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนอัมพรไพศาล จังหวัดนนทบุรี
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2524
 • Dottore di Giurisprudenza จากมหาวิทยาลัยโรม ประเทศอิตาลี พ.ศ. 2533
ประวัติการทำงาน
 • ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้บรรยายชั้นปริญญาตรี วิชามูลหนี้ ๑ วิชามูลหนี้ ๒ วิชาผลแห่งหนี้ วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายโรมันวิชาหลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชากฎหมายลักษณะนิติกรรม-สัญญา วิชาระบบกฎหมายซีวิลลอว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้บรรยายชั้นบัณฑิตศึกษา วิชาระบบซีวิลลอว์ วิชากฎหมายสัญญาขั้นสูงทางธุรกิจ วิชาหลักกฎหมายแพ่งหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิชาการเจรจาต่อรองและการร่างสัญญา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตรองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๔๘
 • อดีตผู้บรรยายวิชาชั้นปริญญาตรี วิชาเอกเทศสัญญาสำคัญ ๑ วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายเปรียบเทียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาเอกเทศสัญญา ๑ (ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์เช่าซื้อ) วิชาประวัติศาสตร์กฎหมายไทย วิชากฎหมายแพ่งเปรียบเทียบ (กฎหมายไทยและกฎหมายอิตาเลี่ยนในเรื่องสัญญา) วิชากฎหมายโรมัน วิชาการใช้และการตีความกฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อดีตผู้บรรยายชั้นบัณฑิตศึกษา วิชาหลักและทฤษฎีกฎหมายแพ่ง วิชากฎหมายเปรียบเทียบและสกุลกฎหมายหลักของโลก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางกฎหมาย (หมวดวิชากฎหมายเอกชนและธุรกิจ) หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิชาการเจรจาต่อรองและการร่างสัญญา หลักสูตรกฎหมายการเงินและภาษีอากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลงานทางวิชาการ
 • คำอธิบายนิติกรรม-สัญญาฯ พิมพ์ครั้งที่ ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติม, สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๖๑
 • คำอธิบายกฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ฯ พิมพ์ครั้งที่ ๘ แก้ไขเพิ่มเติม, สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๖๐
 • คำธิบายกฎหมายลักษณะเช่าทรัพย์-เช่าซื้อฯ พิมพ์ครั้งที่ ๗ แก้ไขเพิ่มเติม, สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๖๑
 • หลักความรับผิดก่อนสัญญา พิมพ์ครั้งที่ ๓ แก้ไขเพิ่มเติม, สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๔๘
 • อธิบายศัพท์นิติกรรม-สัญญา พิมพ์ครั้งที่ ๕ แก้ไขเพิ่มเติม, สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๖๑
 • คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ฯ พิมพ์ครั้งที่ ๘ แก้ไขเพิ่มเติม, สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๖๑
 • คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้) พิมพ์ครั้งที่ ๔ แก้ไขเพิ่มเติม, สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๖๑
 • คำอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายเอกชนโรมัน สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๕๙
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
สั่งซื้อ
นิติกรรมสัญญา 24 : มกราคม 2564
สั่งซื้อ
หลักความสำคัญผิด พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤศจิกายน 2549
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ในครั้งหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้สอนวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรม-สัญญา มีนักศึกษาผู้ใหญ่ท่านหนึ่งถามว่าไม่มีหนังสืออธิบายศัพท์ทางกฎหมายของนิติกรรมบ้างหรือ เพราะเนื่องจากไม่เคยเรียนกฎหมายมาก่อนเลย การอ่านหนังสือที่เป็นเนื้อหาเลยจึงทำให้เข้าใจยาก ข้าพเจ้าก็คิดถึงคำถามนี้อยู่เสมอ แต่เมื่อภาระหน้าที่ในการสอนมีมาก จึงมิได้ลงมือทำอะไรให้เป็นรูปธรรม จนกระทั่งท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ มณีศร และท่านอาจารย์ ดร. ประณิต ภูมิถาวร ได้กล่าวถึงหนังสือในลักษณะนี้อีกครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้าจึงเริ่มที่จะลองเขียนให้เป็นรูปธรรมขึ้นมา แต่ด้วยเวลาอันจำกัด หนังสือเล่มนี้จึงยังคงมีข้อบกพร่องอยู่มากซึ่งข้าพเจ้าก็จะพยายามปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป ความมุ่งหมายของหนังสืออธิบายศัพท์หรืออธิบายความหมายของถ้อยคำในกฎหมายในส่วนของนิติกรรมสัญญานี้ จึงมุ่งหมายที่จะเขียนขึ้น

รายละเอียด
⭐️ชื่อผู้แต่ง :
ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
⭐️รหัสสินค้า : 9786162699818
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 200 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 144
⭐️ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 6 : เมษายน 2564