• img-book

  ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

Sale!
ISBN: 9786162694530 
รหัสสินค้า: 9786162694530 หมวดหมู่: ,

หลักกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

การใช้กฎหมายอาญา, เวลาที่กฎหมายใช้บังคับ, สถานที่ที่กฎหมายใช้บังคับ, บุคคลที่กฎหมายใช้บังคับ, โครงสร้างความรับผิดอาญา, การกระทำครบองค์ประกอบความผิด, อำนาจกระทำ, เหตุยกเว้นโทษ, การใช้บทบังคับของกฎหมายอาญา, โทษ, การกำหนดโทษ, วิธีการเพื่อความปลอดภัย, การระงับความผิดและโทษ, นิยามศัพท์และบทส่งท้าย เพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 25 เกี่ยวกับเรื่องโทษการกักขังแทนค่าปรับ การรอการลงโทษและเพิ่มโทษ

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
รหัสสินค้า : 9786162694530 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
จำนวนหน้า : 188
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 14 : เมษายน 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม)

฿ 140.00 ฿ 126.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 •  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 •  นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฏหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 •  LL.M. (Master of Law, University of Pennsylvania, U.S.A.)
 •  ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูงทางกฏหมายอาญา (Diplôme d’Etude Approfondies de sciences criminelles)
 •  ปริญญาเอก (เกียรตินิยม) Doctorat en droit pénal mention très honorable, l’Université de Nancy II, Franc
ประวัติการทำงาน
 • ผู้บรรยายพิเศษโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๕๖)
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต(๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ )
 • กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖)
 •  กรรมการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓)
 • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๘ - ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ )
 • ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔)
 •  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ปัจจุบัน)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
สั่งซื้อ
สังคมกับกฎหมาย กรกฎาคม 2564
สั่งซื้อ
คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334-366/4 พิมพ์ครั้งที่ 1  :  มกราคม  2562
สั่งซื้อ
สะกิดกฎหมาย 1 : มีนาคม 2549
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
ยอมไม่ได้ 1 : มิถุนายน 2556
สั่งซื้อ
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด 12 : กุมภาพันธ์ 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

การใช้กฎหมายอาญา, เวลาที่กฎหมายใช้บังคับ, สถานที่ที่กฎหมายใช้บังคับ, บุคคลที่กฎหมายใช้บังคับ, โครงสร้างความรับผิดอาญา, การกระทำครบองค์ประกอบความผิด, อำนาจกระทำ, เหตุยกเว้นโทษ, การใช้บทบังคับของกฎหมายอาญา, โทษ, การกำหนดโทษ, วิธีการเพื่อความปลอดภัย, การระงับความผิดและโทษ, นิยามศัพท์และบทส่งท้าย เพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 25 เกี่ยวกับเรื่องโทษการกักขังแทนค่าปรับ การรอการลงโทษและเพิ่มโทษ

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
รหัสสินค้า : 9786162694530 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
จำนวนหน้า : 188
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 14 : เมษายน 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม)