• img-book

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์

Sale!
ISBN: 9786162695681
รหัสสินค้า: 9786162695681 หมวดหมู่: ,

หลักกฎหมายสื่อสารมวลชน

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือหลักกฎหมายสื่อสารมวลชนในครั้งนี้เป็นการดำเนินการโดยผลของการใช้บังคับของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ประกอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนของความรับผิดทางกฎหมายอันเกิดจากการใช้เสรีในการแสดงความคิดเห็นโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560

ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์
รหัสสินค้า : 9786162695681 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 360 กรัม
จำนวนหน้า : 312
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2560

฿ 240.00 ฿ 216.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตรการระงับข้อพิพาทที่เกิดจากสัญญาระหว่างรัฐกับเอกชน สำนักระงับข้อพิพาท สถาบันอนุญาโตตุลากา
  ประวัติการทำงาน
  • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หนังสือโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือหลักกฎหมายสื่อสารมวลชนในครั้งนี้เป็นการดำเนินการโดยผลของการใช้บังคับของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ประกอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนของความรับผิดทางกฎหมายอันเกิดจากการใช้เสรีในการแสดงความคิดเห็นโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560

ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์
รหัสสินค้า : 9786162695681 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 360 กรัม
จำนวนหน้า : 312
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2560

รายละเอียด

ISBN: 9786162695681
SKU: 9786162695681
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 1 : พฤษภาคม 2560
Page Count: 312