• img-book

    รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเด่น นาคสีหราช

Sale!
ISBN: 9786165810265

หลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเด่น นาคสีหราช

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
⭐️บทที่ 1 :  ความหมายและลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศ
⭐️บทที่ 2 :  บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ
⭐️บทที่ 3 :  สนธิสัญญา
⭐️บทที่ 4 :  ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในของรัฐ
⭐️บทที่ 5 :  บุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศ
⭐️บทที่ 6 :  เขตอำนาจของรัฐ
⭐️บทที่ 7 :  ความคุ้มกันจากเขตอำนาจรัฐ
📌ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาในบทที่ 1, 2, 7 เพิ่ม Mind maps และแบบฝึกหัดท้ายบท

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️รหัสสินค้า
:
9786165810265
⭐️ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเด่น นาคสีหราช 

⭐️รูปแบบปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก600 กรัม
⭐️จำนวนหน้า240 หน้า
⭐️ขนาด18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 4 : กรกฎาคม 2564

฿ 230.00 ฿ 207.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพทนายความรุ่นที่ 25
ประวัติการทำงาน
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ผู้สอนรายวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย นิติปรัชญา กฎหมายลักษณะมรดก กฎหมายและจริยธรรม กฎหมายธุรกิจ และกฎหมายภาษีอากร (หลักสูตรนานาชาติ)
ผลงานทางวิชาการ
  • กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561
  • คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย. พิมพ์ครั้งที่ 4 กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเด่น นาคสีหราช
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
⭐️บทที่ 1 :  ความหมายและลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศ
⭐️บทที่ 2 :  บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ
⭐️บทที่ 3 :  สนธิสัญญา
⭐️บทที่ 4 :  ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในของรัฐ
⭐️บทที่ 5 :  บุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศ
⭐️บทที่ 6 :  เขตอำนาจของรัฐ
⭐️บทที่ 7 :  ความคุ้มกันจากเขตอำนาจรัฐ
📌ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาในบทที่ 1, 2, 7 เพิ่ม Mind maps และแบบฝึกหัดท้ายบท

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️รหัสสินค้า
:
9786165810265
⭐️ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเด่น นาคสีหราช 

⭐️รูปแบบปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก600 กรัม
⭐️จำนวนหน้า240 หน้า
⭐️ขนาด18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 4 : กรกฎาคม 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786165810265
SKU: 9786165810265
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 4 : กรกฎาคม 2564
Page Count: 240