• img-book

    รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี

Sale!
ISBN: 9786162693359 
รหัสสินค้า: 9786162693359 หมวดหมู่: ,

หลักกฎหมายธุรกิจ

โดย รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี

อธิบายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ได้แก่ นิติกรรม, ละเมิด, สัญญา, ตัวแทน, ตัวแทนค้าต่าง, นายหน้า, สัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท, ห้างหุ้นส่วนสามัญ, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัทจำกัด, ทรัพย์, สัญญาซื้อขาย, ขายฝาก, ตั๋วเงิน, ตั๋วแลกเงิน, ตั๋วสัญญาใช้เงิน, เช็ค, สัญญาค้ำประกัน, สัญญาจำนอง, สัญญาจำนำ, สัญญากู้ยืมเงิน, สัญญาประกันภัย, ประกันวินาศภัย, สัญญาประกันชีวิต, ลิขสิทธิ์, สิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้า, กฎหมายแรงงาน, กฎหมายว่าด้วยสัญญาจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, กฎหมายคุ้มครองแรงงาน, กฎหมายแรงงานตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537, กฎหมายแรงงานตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533, กฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ   นอกจากนี้ยังได้เพิ่มคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับใหม่ๆ ที่ปรากฎในขณะทำการแก้ไขและเพิ่มเติมหนังสือฉบับนี้หลัก

ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
รหัสสินค้า : 9786162693359 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 460 กรัม
จำนวนหน้า : 400
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 7 : มกราคม 2558

฿ 300.00 ฿ 270.00

สินค้าหมดแล้ว

พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • น.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ประวัติการทำงาน
  • คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผลงานวิชาการ
  • หลักกฎหมายบริษัทจำกัด (กรุงเทพฯ : วิญญูชน) พิมพ์ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2545, พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม กันยายน 2546, พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2547
  • หลักกฎหมายตัวแทนและนายหน้า (กรุงเทพฯ : วิญญูชน) เมษายน 2547
  • หลักกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท (กรุงเทพฯ : วิญญูชน พิมพ์ครั้งที่ 4 กุมภาพันธ์ 2550)
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
สั่งซื้อ
หลักกฎหมายประกันภัย 2 : พฤษภาคม 2558 (แก้ไขเพิ่มเติม)
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
หลักกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท 8 : กรกฎาคม 2558 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

อธิบายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ได้แก่ นิติกรรม, ละเมิด, สัญญา, ตัวแทน, ตัวแทนค้าต่าง, นายหน้า, สัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท, ห้างหุ้นส่วนสามัญ, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัทจำกัด, ทรัพย์, สัญญาซื้อขาย, ขายฝาก, ตั๋วเงิน, ตั๋วแลกเงิน, ตั๋วสัญญาใช้เงิน, เช็ค, สัญญาค้ำประกัน, สัญญาจำนอง, สัญญาจำนำ, สัญญากู้ยืมเงิน, สัญญาประกันภัย, ประกันวินาศภัย, สัญญาประกันชีวิต, ลิขสิทธิ์, สิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้า, กฎหมายแรงงาน, กฎหมายว่าด้วยสัญญาจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, กฎหมายคุ้มครองแรงงาน, กฎหมายแรงงานตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537, กฎหมายแรงงานตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533, กฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ   นอกจากนี้ยังได้เพิ่มคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับใหม่ๆ ที่ปรากฎในขณะทำการแก้ไขและเพิ่มเติมหนังสือฉบับนี้หลัก

ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
รหัสสินค้า : 9786162693359 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 460 กรัม
จำนวนหน้า : 400
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 7 : มกราคม 2558