• img-book

  รองศาสตราจารย์ ดร. ตุลญา โรจน์ทังคำ แก้วศุภาสวัสดิ์

Sale!
ISBN: 9786165810142
รหัสสินค้า: 9786165810142 หมวดหมู่: , ,

หลักกฎหมายที่ดิน

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ตุลญา โรจน์ทังคำ แก้วศุภาสวัสดิ์

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทนำ
บทที่ 1 บททั่วไป
บทที่ 2 หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
บทที่ 3 การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
บทที่ 4 การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
บทที่ 5 การกำหนดสิทธิในที่ดิน
บรรณานุกรม
ดัชนีค้นคำ
ภาคผนวก
– พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
– ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497

รายละเอียด
⭐️ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. ตุลญา โรจน์ทังคำ แก้วศุภาสวัสดิ์
⭐️รหัสหนังสือ : 9786165810142
⭐️จำนวนหน้า : 228
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 500 กรัม
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 4 : มิถุนายน 2564

฿ 210.00 ฿ 189.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 • ประกาศนียบัตรทนายความ สำนักศึกษาอบรมสภาทนายความ รุ่นที่ 14
 • ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 54 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายเพื่อการพัฒนา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปัจจุบันกำลังศึกษานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ประวัติการทำงาน
 • กองบรรณาธิการ วารสารกระบวนการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
 • กองบรรณาธิการ วารสารกฎหมายกับคุณภาพชีวิต ศูนย์กฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลงานทางวิชาการ
 • สังคมกับกฎหมาย. พิมพ์ครั้งที่ 2 ตุลาคม 2554. สำนักพิมพ์วิญญูชน : กรุงเทพฯ.
 • ระบบกฎหมายพื้นฐาน. พิมพ์ครั้งที่ 4 (2560). จัดพิมพ์โดยศูนย์กฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (แต่งร่วม)
 • หลักกฎหมายซื้อขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ. พิมพ์ครั้งที่ 2 มิถุนายน 2557. สำนักพิมพ์วิญญูชน : กรุงเทพฯ.
 • หลักกฎหมายธุรกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 4 (2560). จัดพิมพ์โดยศูนย์กฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (แต่งร่วม) คู่มือกฎหมายที่ดิน. พิมพ์ครั้งที่ 2 (2559). สำนักพิมพ์วิญญูชน : กรุงเทพฯ.
 
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์ ดร. ตุลญา โรจน์ทังคำ แก้วศุภาสวัสดิ์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทนำ
บทที่ 1 บททั่วไป
บทที่ 2 หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
บทที่ 3 การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
บทที่ 4 การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
บทที่ 5 การกำหนดสิทธิในที่ดิน
บรรณานุกรม
ดัชนีค้นคำ
ภาคผนวก
– พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
– ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497

รายละเอียด
⭐️ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. ตุลญา โรจน์ทังคำ แก้วศุภาสวัสดิ์
⭐️รหัสหนังสือ : 9786165810142
⭐️จำนวนหน้า : 228
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 500 กรัม
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 4 : มิถุนายน 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786165810142
SKU: 9786165810142
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: มิถุนายน 2564
Page Count: 228