• img-book

    ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง

Sale!
ISBN: 9786167242880
รหัสสินค้า: 9786167242880 หมวดหมู่: , ,

สำนวนคำฟ้อง คดีแพ่ง (เรียงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)

โดย ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง

🧊 บทคัดย่อ/สารบัญ
– ข้อความเบื้องต้น
– การบรรยายฟ้อง
– ข้อสังเกตในการบรรยายฟ้อง
– ตัวอย่างแนววินิจฉัยของศาลเกี่ยวกับการบรรยายฟ้อง
– ละเมิด, เรียกทรัพย์คืน
– ผิดสัญญา
– ผิดสัญญาการใช้บัตรวีซ่าการ์ด เรียกค่าเสียหาย
– ผิดสัญญาเรียกให้ชำระหนี้
– ผิดสัญญาจ้าง
– สัญญาจ้างทำของ
– บังคับให้ปฏิบัติตามสัญญา เรียกค่าเสียหาย
– ผิดสัญญาเรียกให้ชำระเงินค่าใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
– ผิดสัญญาเรียกค่าจ้าง ค่าเสียหาย
– ผิดสัญญารับสภาพหนี้
– ผิดสัญญาว่าจ้าง ละเมิด หนังสือรับสภาพหนี้ สัญญาค้ำประกันรับรองความเสียหาย
– ละเมิด เรียกค่าเสียหาย
– ละเมิด ขับไล่
– ละเมิด ประกันภัย รับช่วงสิทธิ
– ละเมิด รบกวนสิทธิ
– ละเมิด เรียกค่าเสียหาย
– ละเมิด ให้ชดใช้ค่าเสียหาย
– ละเมิด เรียกค่าเสียหาย
– ละเมิด รับช่วงสิทธิ เรียกค่าเสียหาย
– ละเมิด เรียกค่าเสียหาย
– ละเมิด
– ละเมิด เรียกค่าเสียหาย ประกันภัย
– ละเมิด เรียกค่าเสียหาย
– ผิดสัญญา
– ผิดสัญญาการเล่นแชร์และตั๋วเงิน
– ซื้อขาย เรียกค่าเสียหาย
– ผิดสัญญาซื้อขาย เรียกเงินค่าสินค้า ค่าขนส่ง
– ซื้อขาย เรียกทรัพย์คืน
– ผิดสัญญาซื้อขาย รอนสิทธิ ใช้สิทธิไล่เบี้ย
– ผิดสัญญาซื้อขาย เรียกค่าเสียหาย
– ผิดสัญญาซื้อขาย
– สัญญาจะซื้อจะขาย เรียกค่าเสียหาย
– ที่ดิน เพิกถอนการให้
– ถอนคืนการให้
– ผิดสัญญาเช่าซื้อ เรียกค่าเสียหาย ผิดสัญญาค้ำประกัน
– เช่าซื้อ, ค้ำประกัน
– สัญญาเช่าซื้อ, ค้ำประกัน
– ละเมิด ขับไล่
– ละเมิด, ขับไล่, เรียกค่าเสียหาย
– ขับไล่
– ขับไล่ เรียกค่าเสียหาย
– ผิดสัญญา ละเมิด ขับไล่
– ละเมิด ขับไล่
– ขับไล่ ละเมิด เรียกค่าเสียหาย
– ละเมิด ขับไล่และเรียกค่าเสียหาย
– ผิดสัญญาเช่า ขับไล่ เรียกค่าเสียหาย
– ผิดสัญญาซื้อขาย เรียกค่าเสียหาย
– ผิดสัญญา เรียกเงินประกันค่าเสียหายคืน
– เรียกค่าเช่าที่ค้าง ละเมิด ขับไล่ เรียกค่าเสียหาย
– ผิดสัญญาเช่าโทรศัพท์
– เช่าทรัพย์, ละเมิด, ขับไล่, เรียกค่าเสียหาย
– ผิดสัญญายืม ค่าเสียหาย
– กู้ยืม
– ผิดสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกัน
– สัญญายืมเงิน ค้ำประกัน
– กู้ยืม ค้ำประกัน
– ยืม, บังคับจำนอง
– ฝากทรัพย์ เรียกค่าเสียหาย
– ผิดสัญญา เรียกเงินคืน
– ตัวการ ตัวแทน ค้ำประกัน
– ตัวแทน ตัวแทนช่วง เรียกเงินคืน
– ผิดสัญญานายหน้า
– นายหน้า
– ผิดสัญญาประกัน
– ผิดสัญญาประกันชีวิต
– ตั๋วเงิน
– ผิดสัญญา ขายลดตั๋วเงิน
– ผิดสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี ค้ำประกัน
– ขอให้เปิดทางจำเป็น และทางภาระจำยอม
– ทางภาระจำยอม
– ที่ดิน ภาระจำยอม
– ภาระจำยอม
– เพิกถอนการฉ้อฉล ภาระจำยอม ทางจำเป็น ละเมิด
– เรียกทรัพย์คืน
– ละเมิด ที่ดิน
– ที่ดิน ขับไล่
– เรียกทรัพย์คืน
– ที่ดิน เพิกถอนคำขอคัดค้านการรับรองการทำประโยชน์
– โอนกรรมสิทธิ์
– เพิกถอนทะเบียนการสมรส
– หย่า
– พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
– เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๓๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๓๑
– เพิกถอนคำสั่งห้ามเข้าร่วมประชุม
– หย่าแบ่งสินสมรส เพิกถอนอำนาจปกครอง
– ให้ชำระหนี้ เรียกเงินเบิกล่วงหน้าคืน
– หุ้นส่วน ตัวแทน
– จดทะเบียนไถ่ถอนการขายฝากที่ดิน
– ผิดสัญญาและละเมิด เรียกค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทน
– สัญญาซื้อขาย เรียกค่าเสียหาย
– ผิดสัญญา
– สัญญาค่านายหน้า
– ตั๋วเงิน
– ผิดสัญญาจะซื้อจะขาย
– ผิดสัญญาบัญชีเดินสะพัด, สัญญาเบิกเงินเกินบัญชี, ค้ำประกัน, จำนอง
– ละเมิด, เรียกค่าเสียหาย, เพิกถอนนิติกรรม
– ผิดสัญญาจะซื้อจะขาย โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน เรียกเงินคืน เรียกค่าเสียหาย เพิกถอนการฉ้อฉล
– ผิดสัญญา, เรียกค่าวิเคราะห์โครงการ, ค่าผูกพันหนี้
– ฝากทรัพย์
– ผิดสัญญาซื้อขาย
– ผิดสัญญาเรียกค่าปรับ
– ผิดสัญญา เรียกค่าเสียหาย
– ยืม เบิกเงินเกินบัญชี ค้ำประกัน
– ผิดสัญญาซื้อขาย ค่าเสียหาย
– จ้างทำของ ละเมิด
💿 ส่วนที่เพิ่มเติมในการพิมพ์ครั้งที่ ๔
– โอนสิทธิ เรียกร้อง ค้ำประกัน
– ผิดสัญญา
– ผิดสัญญา ละเมิด เรียกเงินคืน
– ลาภมิควรได้
– ละเมิด เรียกค่าเสียหาย
– ละเมิด ประกันภัย รับช่วงสิทธิ เรียกค่าเสียหาย
– ซื้อขาย
– ซื้อขาย จ้างทำของ
– ซื้อขาย, ค้ำประกัน
– เช่าทรัพย์
– เช่าทรัพย์ ค้ำประกัน
– เช่าซื้อ
– เช่าซื้อ ค้ำประกัน
– เช่าซื้อ ค้ำประกัน เรียกทรัพย์คืน
– จ้างทำของ
– กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชี จำนอง
– เบิกเงินเกินบัญชี กู้ยืม ค้ำประกัน จำนอง
– กู้เบิกเงินเกินบัญชี จำนอง
– กู้เบิกเงินเกินบัญชี กู้ยืมเงิน ขายลดตั๋วเงิน ค้ำประกัน จำนอง
– ฝากทรัพย์
– ตั๋วเงิน
– ทางภาระจำยอม ทางสาธารณประโยชน์ เรียกค่าเสียหาย
– รับขนของทางทะเล ประกันภัย รับช่วงสิทธิ
– ประกันภัย รับขนของทางทะเล รับช่วงสิทธิ
– รับขน ประกันภัย รับช่วงสิทธิ
– เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีชิปท์ เบิกเงินเกินบัญชี ค้ำประกัน จำนอง
– สัญญา (บัตรเครดิต)
– ผิดสัญญาค้ำประกัน
– ละเมิด เรียกค่าเสียหาย
– ละเมิด
– ละเมิด, ประกันภัยค้ำจุน
– เช่าทรัพย์, ค้ำประกัน
– แชร์
– ซื้อขาย
– ตัวแทน เรียกทรัพย์คืน
– เพิกถอนการโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินค่าจ้าง
– ให้โดยเสน่หา เพิกถอนการให้
– ซื้อขาย ผิดสัญญา ค้ำประกัน
– ขับไล่ เพิกถอนนิติกรรม ละเมิด
– มรดก ทรัพย์สินของพระภิกษุ
– เช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
– ผิดสัญญา
– ซื้อขาย
– เช่าซื้อ
– ซื้อขาย มัดจำ
– ประกันภัยค้ำจุน
– บัญชีเดินสะพัด กู้เบิกเงินเกินบัญชี
– ขับไล่ ค่าเสียหาย
– ละเมิด เรียกค่าเสียหาย

🧊 รายละเอียด
🧊 ชื่อผู้แต่ง : ดร.สุพิศ ปราณีตพลกรัง
🧊 รหัสสินค้า : 9786167242880
🧊 รูปแบบ : ปกอ่อน
🧊 น้ำหนัก : 1,600 กรัม
🧊 จำนวนหน้า : 1,012 หน้า
🧊 ขนาด : 18.5 x 25.7 ซม.
🧊 พิมพ์ครั้งที่ 5 : มกราคม 2564

฿ 860.00 ฿ 817.00

มีสินค้าอยู่ 3

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เนติบัณฑิตไทย  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์   สาขาบริหารงานกระบวนการทางยุติธรรม (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิต-พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • ปริญญาโททางกฎหมาย (LLM international and European Law) มหาวิทยาลัย Liverpool (The  University of Liverpool) ประเทศอังกฤษ
 
หนังสือโดยดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง
สั่งซื้อ
คดีหมิ่นประมาท-ดูหมิ่น 2 : พฤศจิกายน 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่)
สั่งซื้อ
ดอกเบี้ย (ตามกฎหมายใหม่) พิมพ์ครั้งแรก : กรกฎาคม 2564
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

🧊 บทคัดย่อ/สารบัญ
– ข้อความเบื้องต้น
– การบรรยายฟ้อง
– ข้อสังเกตในการบรรยายฟ้อง
– ตัวอย่างแนววินิจฉัยของศาลเกี่ยวกับการบรรยายฟ้อง
– ละเมิด, เรียกทรัพย์คืน
– ผิดสัญญา
– ผิดสัญญาการใช้บัตรวีซ่าการ์ด เรียกค่าเสียหาย
– ผิดสัญญาเรียกให้ชำระหนี้
– ผิดสัญญาจ้าง
– สัญญาจ้างทำของ
– บังคับให้ปฏิบัติตามสัญญา เรียกค่าเสียหาย
– ผิดสัญญาเรียกให้ชำระเงินค่าใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
– ผิดสัญญาเรียกค่าจ้าง ค่าเสียหาย
– ผิดสัญญารับสภาพหนี้
– ผิดสัญญาว่าจ้าง ละเมิด หนังสือรับสภาพหนี้ สัญญาค้ำประกันรับรองความเสียหาย
– ละเมิด เรียกค่าเสียหาย
– ละเมิด ขับไล่
– ละเมิด ประกันภัย รับช่วงสิทธิ
– ละเมิด รบกวนสิทธิ
– ละเมิด เรียกค่าเสียหาย
– ละเมิด ให้ชดใช้ค่าเสียหาย
– ละเมิด เรียกค่าเสียหาย
– ละเมิด รับช่วงสิทธิ เรียกค่าเสียหาย
– ละเมิด เรียกค่าเสียหาย
– ละเมิด
– ละเมิด เรียกค่าเสียหาย ประกันภัย
– ละเมิด เรียกค่าเสียหาย
– ผิดสัญญา
– ผิดสัญญาการเล่นแชร์และตั๋วเงิน
– ซื้อขาย เรียกค่าเสียหาย
– ผิดสัญญาซื้อขาย เรียกเงินค่าสินค้า ค่าขนส่ง
– ซื้อขาย เรียกทรัพย์คืน
– ผิดสัญญาซื้อขาย รอนสิทธิ ใช้สิทธิไล่เบี้ย
– ผิดสัญญาซื้อขาย เรียกค่าเสียหาย
– ผิดสัญญาซื้อขาย
– สัญญาจะซื้อจะขาย เรียกค่าเสียหาย
– ที่ดิน เพิกถอนการให้
– ถอนคืนการให้
– ผิดสัญญาเช่าซื้อ เรียกค่าเสียหาย ผิดสัญญาค้ำประกัน
– เช่าซื้อ, ค้ำประกัน
– สัญญาเช่าซื้อ, ค้ำประกัน
– ละเมิด ขับไล่
– ละเมิด, ขับไล่, เรียกค่าเสียหาย
– ขับไล่
– ขับไล่ เรียกค่าเสียหาย
– ผิดสัญญา ละเมิด ขับไล่
– ละเมิด ขับไล่
– ขับไล่ ละเมิด เรียกค่าเสียหาย
– ละเมิด ขับไล่และเรียกค่าเสียหาย
– ผิดสัญญาเช่า ขับไล่ เรียกค่าเสียหาย
– ผิดสัญญาซื้อขาย เรียกค่าเสียหาย
– ผิดสัญญา เรียกเงินประกันค่าเสียหายคืน
– เรียกค่าเช่าที่ค้าง ละเมิด ขับไล่ เรียกค่าเสียหาย
– ผิดสัญญาเช่าโทรศัพท์
– เช่าทรัพย์, ละเมิด, ขับไล่, เรียกค่าเสียหาย
– ผิดสัญญายืม ค่าเสียหาย
– กู้ยืม
– ผิดสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกัน
– สัญญายืมเงิน ค้ำประกัน
– กู้ยืม ค้ำประกัน
– ยืม, บังคับจำนอง
– ฝากทรัพย์ เรียกค่าเสียหาย
– ผิดสัญญา เรียกเงินคืน
– ตัวการ ตัวแทน ค้ำประกัน
– ตัวแทน ตัวแทนช่วง เรียกเงินคืน
– ผิดสัญญานายหน้า
– นายหน้า
– ผิดสัญญาประกัน
– ผิดสัญญาประกันชีวิต
– ตั๋วเงิน
– ผิดสัญญา ขายลดตั๋วเงิน
– ผิดสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี ค้ำประกัน
– ขอให้เปิดทางจำเป็น และทางภาระจำยอม
– ทางภาระจำยอม
– ที่ดิน ภาระจำยอม
– ภาระจำยอม
– เพิกถอนการฉ้อฉล ภาระจำยอม ทางจำเป็น ละเมิด
– เรียกทรัพย์คืน
– ละเมิด ที่ดิน
– ที่ดิน ขับไล่
– เรียกทรัพย์คืน
– ที่ดิน เพิกถอนคำขอคัดค้านการรับรองการทำประโยชน์
– โอนกรรมสิทธิ์
– เพิกถอนทะเบียนการสมรส
– หย่า
– พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
– เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๓๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๓๑
– เพิกถอนคำสั่งห้ามเข้าร่วมประชุม
– หย่าแบ่งสินสมรส เพิกถอนอำนาจปกครอง
– ให้ชำระหนี้ เรียกเงินเบิกล่วงหน้าคืน
– หุ้นส่วน ตัวแทน
– จดทะเบียนไถ่ถอนการขายฝากที่ดิน
– ผิดสัญญาและละเมิด เรียกค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทน
– สัญญาซื้อขาย เรียกค่าเสียหาย
– ผิดสัญญา
– สัญญาค่านายหน้า
– ตั๋วเงิน
– ผิดสัญญาจะซื้อจะขาย
– ผิดสัญญาบัญชีเดินสะพัด, สัญญาเบิกเงินเกินบัญชี, ค้ำประกัน, จำนอง
– ละเมิด, เรียกค่าเสียหาย, เพิกถอนนิติกรรม
– ผิดสัญญาจะซื้อจะขาย โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน เรียกเงินคืน เรียกค่าเสียหาย เพิกถอนการฉ้อฉล
– ผิดสัญญา, เรียกค่าวิเคราะห์โครงการ, ค่าผูกพันหนี้
– ฝากทรัพย์
– ผิดสัญญาซื้อขาย
– ผิดสัญญาเรียกค่าปรับ
– ผิดสัญญา เรียกค่าเสียหาย
– ยืม เบิกเงินเกินบัญชี ค้ำประกัน
– ผิดสัญญาซื้อขาย ค่าเสียหาย
– จ้างทำของ ละเมิด
💿 ส่วนที่เพิ่มเติมในการพิมพ์ครั้งที่ ๔
– โอนสิทธิ เรียกร้อง ค้ำประกัน
– ผิดสัญญา
– ผิดสัญญา ละเมิด เรียกเงินคืน
– ลาภมิควรได้
– ละเมิด เรียกค่าเสียหาย
– ละเมิด ประกันภัย รับช่วงสิทธิ เรียกค่าเสียหาย
– ซื้อขาย
– ซื้อขาย จ้างทำของ
– ซื้อขาย, ค้ำประกัน
– เช่าทรัพย์
– เช่าทรัพย์ ค้ำประกัน
– เช่าซื้อ
– เช่าซื้อ ค้ำประกัน
– เช่าซื้อ ค้ำประกัน เรียกทรัพย์คืน
– จ้างทำของ
– กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชี จำนอง
– เบิกเงินเกินบัญชี กู้ยืม ค้ำประกัน จำนอง
– กู้เบิกเงินเกินบัญชี จำนอง
– กู้เบิกเงินเกินบัญชี กู้ยืมเงิน ขายลดตั๋วเงิน ค้ำประกัน จำนอง
– ฝากทรัพย์
– ตั๋วเงิน
– ทางภาระจำยอม ทางสาธารณประโยชน์ เรียกค่าเสียหาย
– รับขนของทางทะเล ประกันภัย รับช่วงสิทธิ
– ประกันภัย รับขนของทางทะเล รับช่วงสิทธิ
– รับขน ประกันภัย รับช่วงสิทธิ
– เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีชิปท์ เบิกเงินเกินบัญชี ค้ำประกัน จำนอง
– สัญญา (บัตรเครดิต)
– ผิดสัญญาค้ำประกัน
– ละเมิด เรียกค่าเสียหาย
– ละเมิด
– ละเมิด, ประกันภัยค้ำจุน
– เช่าทรัพย์, ค้ำประกัน
– แชร์
– ซื้อขาย
– ตัวแทน เรียกทรัพย์คืน
– เพิกถอนการโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินค่าจ้าง
– ให้โดยเสน่หา เพิกถอนการให้
– ซื้อขาย ผิดสัญญา ค้ำประกัน
– ขับไล่ เพิกถอนนิติกรรม ละเมิด
– มรดก ทรัพย์สินของพระภิกษุ
– เช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
– ผิดสัญญา
– ซื้อขาย
– เช่าซื้อ
– ซื้อขาย มัดจำ
– ประกันภัยค้ำจุน
– บัญชีเดินสะพัด กู้เบิกเงินเกินบัญชี
– ขับไล่ ค่าเสียหาย
– ละเมิด เรียกค่าเสียหาย

🧊 รายละเอียด
🧊 ชื่อผู้แต่ง : ดร.สุพิศ ปราณีตพลกรัง
🧊 รหัสสินค้า : 9786167242880
🧊 รูปแบบ : ปกอ่อน
🧊 น้ำหนัก : 1,600 กรัม
🧊 จำนวนหน้า : 1,012 หน้า
🧊 ขนาด : 18.5 x 25.7 ซม.
🧊 พิมพ์ครั้งที่ 5 : มกราคม 2564