• img-book

    ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ชูชาติ อัศวโรจน์

Sale!
ISBN: 9786165778169
รหัสสินค้า: 9786165778169 หมวดหมู่: ,

สาระสำคัญของกฎหมายปกครอง

โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ชูชาติ อัศวโรจน์

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ ๑ บททั่วไป
๑. ความหมายของกฎหมายปกครอง
๒. การปฏิบัติตามกฎหมายปกครองต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๓. การกระทำทางปกครองและหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง
๔. อำนาจผูกพันและอำนาจดุลพินิจ
บทที่ ๒ อำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งของศาลปกครอง
๑. เรื่องที่ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่ง
๒. เรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจศาลปกครอง
บทที่ ๓ เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองและการฟ้องคดีปกครอง
๑. ความสามารถในการฟ้องคดีและการดำเนินการแทน
๒. ผู้มีสิทธิฟ้องคดีหรือมีสิทธิเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง
๓. ขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดี
๔. ระยะเวลาในการฟ้องคดี
๕. ค่าธรรมเนียมศาล
๖. ฟ้องซ้อน ดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำและฟ้องซ้ำ
บทที่ ๔ วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา
๑. การทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง
๒. การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว
๓. คดีที่ศาลได้มีคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งเกี่ยวกับการบรรเทาทุกข์ชั่วคราว ต่อมา ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดี ศาลจะต้องกำหนดอะไร (ระเบียบฯ ข้อ ๙๑)
บทที่ ๕ กระบวนพิจารณาในชั้นตรวจคำฟ้องที่ฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น
๑. การตรวจคำฟ้องในเบื้องต้นของพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลปกครอง
๒. พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลเสนอคำฟ้องต่ออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นเพื่อดำเนินการต่อไป
๓. อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นจ่ายสำนวนให้แก่องค์คณะพิจารณาพิพากษาและกำหนดตุลาการผู้แถลงคดี
๔. การแต่งตั้งตุลาการเจ้าของสำนวนและการเรียกคืนสำนวนคดีหรือโอนสำนวนคดี
๕. อำนาจของตุลาการเจ้าของสำนวนซึ่งรวมถึงการตรวจคำฟ้อง
๖. การตรวจคำฟ้องขององค์คณะ
บทที่ ๖ การแสวงหาข้อเท็จจริง
๑. คำสั่งรับคำฟ้องและการดำเนินการต่อจากนั้น (การแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ และคำให้การเพิ่มเติม)
๒. คำให้การและคำฟ้องแย้ง
๓. คำคัดค้านคำให้การ
๔. คำให้การเพิ่มเติม (ระเบียบฯ ข้อ ๔๙)
๕. ระเบียบฯ ข้อ ๔๙/๑
๖. คำฟ้องที่จำต้องพิจารณาพิพากษาโดยเร่งด่วน
๗. การแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล (ระเบียบฯ ข้อ ๕๐ ถึง ข้อ ๕๙)
บทที่ ๗ การสรุปสำนวน
๑. การจัดทำบันทึกของตุลาการเจ้าของสำนวนกรณีหาข้อเท็จจริงครบทุกขั้นตอน บันทึกตุลาการเจ้าของสำนวน มีสาระอะไรบ้าง และต้องส่งสรุปข้อเท็จจริงให้ใคร
๒. การจัดทำบันทึกตุลาการเจ้าของสำนวนโดยไม่ต้องดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงจนครบทุกขั้นตอนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔๗ ถึงข้อ ๔๙
๓. วันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงในคดี
๔. การจัดทำคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี
บทที่ ๘ การรับฟังพยานหลักฐาน
๑. ใครเป็นผู้มีหน้าที่เสนอพยานหลักฐานต่อศาลเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง
๒. ศาลมีดุลพินิจที่จะรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาตามกระบวนพิจารณา
๓. เอกสารอย่างใดที่อ้างเป็นพยานได้
๔. การรับฟังข้อมูลที่บันทึกสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือที่บันทึกไว้ในหรือได้มาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น
๕. ศาลจะรับฟังพยานบอกเล่าได้หรือไม่
บทที่ ๙ การร้องสอด การรวมคดี การแยกคดี การโอนคดี และการถอนคำฟ้อง
๑. การร้องสอด
๒. คดีสองเรื่องหรือกว่านั้นขึ้นไปมีข้อหาอย่างเดียวกันหรือเกี่ยวเนื่องใกล้ชิดกันหรือมีคู่กรณีเดียวกันหรือร่วมกัน กรณีใดจะมีการรวมคดีเข้าด้วยกันและกรณีใดจะมีการโอนคดี
๓. การแยกคดี
๔. การโอนคดี
๕. การถอนคำฟ้อง
บทที่ ๑๐ การนั่งพิจารณาคดีและการพิพากษาคดี
๑. การนั่งพิจารณาคดี บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการแจ้งกำหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก
๒. คำแถลงของคู่กรณี
๓. เมื่อเริ่มการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก ตุลาการเจ้าของสำนวนต้องดำเนินการอย่างไร
๔. การซักถามคู่กรณีและพยาน
๕. การนั่งพิจารณาคดีลับหลังคู่กรณี
๖. องค์คณะพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น
๗. การพิจารณาพิพากษาคดีต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว คู่กรณีมีสิทธิเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอะไรบ้าง ในการพิจารณาพิพากษาคดี ศาลมีอำนาจอะไร และค่าตอบแทนพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญ
๘. การแถลงการณ์ของตุลาการผู้ฟ้องคดี
๙. การทำคำพิพากษาและคำสั่ง
๑๐. อะไรที่ต้องระบุในคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดี
๑๑. คำพิพากษาหรือชึ้ขาดคดีของศาลในคดีที่ศาลได้มีคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งเกี่ยวกับการบรรเทาทุกข์ชั่วคราว
๑๒. ข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน
๑๓. คดีที่รวมพิจารณา เรื่องใดที่เสร็จการพิจารณาแล้วจะดำเนินการอย่างไร
๑๔. การวินิจฉัยปัญหาหรือคดีโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น
๑๕. คำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีมีข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อย
๑๖. คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดมีผลต่อคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นหรือไม่
๑๗. การบังคับคดี
บทที่ ๑๑ ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลปกครองอนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่หรือฟ้องคดีใหม่ หลังจากที่ศาลได้สั่งจำหน่ายคดีเนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่มาให้ถ้อยคำและแสดงพยานหลักฐานภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด
บทที่ ๑๒ การขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชึ้ขาดคดีปกครองใหม่
๑. กรณีมิใช่ข้อคัดค้านคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา
๒. ผู้มีสิทธิยื่นคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่
๓. กรณีที่ศาลมิได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองเสร็จเด็ดขาด
๔. กรณีมิใช่การรับฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดหรือมีพยานหลักฐานใหม่ อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่รับฟังเป็นที่ยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ
๕. กรณีมิใช่คู่กรณีที่แท้จริงหรือบุคคลภายนอกซึ่งมิได้เข้ามาในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีหรือได้เข้ามาแล้ว แต่ถูกตัดโอกาสโดยไม่เป็นธรรมในการมีส่วนร่วมในการดำเนินกระบวนพิจารณา
๖. กรณีมิใช่ข้อบกพร่องสำคัญในกระบวนพิจารณาพิพากษาที่ทำให้ผลของคดีไม่มีความยุติธรรม
๗. กรณียื่นคำขอให้พิจารณาคดีใหม่เมื่อพ้นกำหนดเวลาตามกฎหมาย
บทที่ ๑๓ วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด
๑. การตรวจคำฟ้องที่ฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด
๒. คดีอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น
๓. คดีอุทธรณ์คำสั่งตามระเบียบฯ ข้อ ๔๙/๑
๔. การบังคับคดีสำหรับคดีที่ฟ้องตรงต่อศาลปกครองสูงสุด
บทที่ ๑๔ บทส่งท้าย “หนทางสู่ความสำเร็จในการสอบที่ใช้กฎหมายปกครอง”
๑. การใช้เวลาที่มีประสิทธิภาพ
๒. บทบัญญัติต่างๆ ของพระราชบัญญัติ ระเบียบ ฯลฯ ที่ใช้ในการสอบกฎหมายปกครอง
๓. คำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองสูงสุด
๔. คำถามในการสอบที่ใช้กฎหมายปกครอง
๕. ทบทวนองค์ความรู้ ประสบการณ์และข้อบกพร่องต่างๆ จากการสอบที่ใช้กฎหมายปกครองเพื่อพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ชูชาติ อัศวโรจน์
รหัสสินค้า : 9786165778169
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1,100 กรัม
จำนวนหน้า : 460 หน้า
ขนาด : 21 x 29.5 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : 2564

฿ 500.00 ฿ 475.00

สินค้าหมดแล้ว

หนังสือโดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ชูชาติ อัศวโรจน์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ ๑ บททั่วไป
๑. ความหมายของกฎหมายปกครอง
๒. การปฏิบัติตามกฎหมายปกครองต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๓. การกระทำทางปกครองและหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง
๔. อำนาจผูกพันและอำนาจดุลพินิจ
บทที่ ๒ อำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งของศาลปกครอง
๑. เรื่องที่ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่ง
๒. เรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจศาลปกครอง
บทที่ ๓ เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองและการฟ้องคดีปกครอง
๑. ความสามารถในการฟ้องคดีและการดำเนินการแทน
๒. ผู้มีสิทธิฟ้องคดีหรือมีสิทธิเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง
๓. ขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดี
๔. ระยะเวลาในการฟ้องคดี
๕. ค่าธรรมเนียมศาล
๖. ฟ้องซ้อน ดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำและฟ้องซ้ำ
บทที่ ๔ วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา
๑. การทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง
๒. การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว
๓. คดีที่ศาลได้มีคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งเกี่ยวกับการบรรเทาทุกข์ชั่วคราว ต่อมา ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดี ศาลจะต้องกำหนดอะไร (ระเบียบฯ ข้อ ๙๑)
บทที่ ๕ กระบวนพิจารณาในชั้นตรวจคำฟ้องที่ฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น
๑. การตรวจคำฟ้องในเบื้องต้นของพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลปกครอง
๒. พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลเสนอคำฟ้องต่ออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นเพื่อดำเนินการต่อไป
๓. อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นจ่ายสำนวนให้แก่องค์คณะพิจารณาพิพากษาและกำหนดตุลาการผู้แถลงคดี
๔. การแต่งตั้งตุลาการเจ้าของสำนวนและการเรียกคืนสำนวนคดีหรือโอนสำนวนคดี
๕. อำนาจของตุลาการเจ้าของสำนวนซึ่งรวมถึงการตรวจคำฟ้อง
๖. การตรวจคำฟ้องขององค์คณะ
บทที่ ๖ การแสวงหาข้อเท็จจริง
๑. คำสั่งรับคำฟ้องและการดำเนินการต่อจากนั้น (การแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ และคำให้การเพิ่มเติม)
๒. คำให้การและคำฟ้องแย้ง
๓. คำคัดค้านคำให้การ
๔. คำให้การเพิ่มเติม (ระเบียบฯ ข้อ ๔๙)
๕. ระเบียบฯ ข้อ ๔๙/๑
๖. คำฟ้องที่จำต้องพิจารณาพิพากษาโดยเร่งด่วน
๗. การแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล (ระเบียบฯ ข้อ ๕๐ ถึง ข้อ ๕๙)
บทที่ ๗ การสรุปสำนวน
๑. การจัดทำบันทึกของตุลาการเจ้าของสำนวนกรณีหาข้อเท็จจริงครบทุกขั้นตอน บันทึกตุลาการเจ้าของสำนวน มีสาระอะไรบ้าง และต้องส่งสรุปข้อเท็จจริงให้ใคร
๒. การจัดทำบันทึกตุลาการเจ้าของสำนวนโดยไม่ต้องดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงจนครบทุกขั้นตอนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔๗ ถึงข้อ ๔๙
๓. วันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงในคดี
๔. การจัดทำคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี
บทที่ ๘ การรับฟังพยานหลักฐาน
๑. ใครเป็นผู้มีหน้าที่เสนอพยานหลักฐานต่อศาลเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง
๒. ศาลมีดุลพินิจที่จะรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาตามกระบวนพิจารณา
๓. เอกสารอย่างใดที่อ้างเป็นพยานได้
๔. การรับฟังข้อมูลที่บันทึกสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือที่บันทึกไว้ในหรือได้มาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น
๕. ศาลจะรับฟังพยานบอกเล่าได้หรือไม่
บทที่ ๙ การร้องสอด การรวมคดี การแยกคดี การโอนคดี และการถอนคำฟ้อง
๑. การร้องสอด
๒. คดีสองเรื่องหรือกว่านั้นขึ้นไปมีข้อหาอย่างเดียวกันหรือเกี่ยวเนื่องใกล้ชิดกันหรือมีคู่กรณีเดียวกันหรือร่วมกัน กรณีใดจะมีการรวมคดีเข้าด้วยกันและกรณีใดจะมีการโอนคดี
๓. การแยกคดี
๔. การโอนคดี
๕. การถอนคำฟ้อง
บทที่ ๑๐ การนั่งพิจารณาคดีและการพิพากษาคดี
๑. การนั่งพิจารณาคดี บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการแจ้งกำหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก
๒. คำแถลงของคู่กรณี
๓. เมื่อเริ่มการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก ตุลาการเจ้าของสำนวนต้องดำเนินการอย่างไร
๔. การซักถามคู่กรณีและพยาน
๕. การนั่งพิจารณาคดีลับหลังคู่กรณี
๖. องค์คณะพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น
๗. การพิจารณาพิพากษาคดีต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว คู่กรณีมีสิทธิเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอะไรบ้าง ในการพิจารณาพิพากษาคดี ศาลมีอำนาจอะไร และค่าตอบแทนพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญ
๘. การแถลงการณ์ของตุลาการผู้ฟ้องคดี
๙. การทำคำพิพากษาและคำสั่ง
๑๐. อะไรที่ต้องระบุในคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดี
๑๑. คำพิพากษาหรือชึ้ขาดคดีของศาลในคดีที่ศาลได้มีคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งเกี่ยวกับการบรรเทาทุกข์ชั่วคราว
๑๒. ข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน
๑๓. คดีที่รวมพิจารณา เรื่องใดที่เสร็จการพิจารณาแล้วจะดำเนินการอย่างไร
๑๔. การวินิจฉัยปัญหาหรือคดีโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น
๑๕. คำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีมีข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อย
๑๖. คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดมีผลต่อคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นหรือไม่
๑๗. การบังคับคดี
บทที่ ๑๑ ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลปกครองอนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่หรือฟ้องคดีใหม่ หลังจากที่ศาลได้สั่งจำหน่ายคดีเนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่มาให้ถ้อยคำและแสดงพยานหลักฐานภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด
บทที่ ๑๒ การขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชึ้ขาดคดีปกครองใหม่
๑. กรณีมิใช่ข้อคัดค้านคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา
๒. ผู้มีสิทธิยื่นคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่
๓. กรณีที่ศาลมิได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองเสร็จเด็ดขาด
๔. กรณีมิใช่การรับฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดหรือมีพยานหลักฐานใหม่ อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่รับฟังเป็นที่ยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ
๕. กรณีมิใช่คู่กรณีที่แท้จริงหรือบุคคลภายนอกซึ่งมิได้เข้ามาในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีหรือได้เข้ามาแล้ว แต่ถูกตัดโอกาสโดยไม่เป็นธรรมในการมีส่วนร่วมในการดำเนินกระบวนพิจารณา
๖. กรณีมิใช่ข้อบกพร่องสำคัญในกระบวนพิจารณาพิพากษาที่ทำให้ผลของคดีไม่มีความยุติธรรม
๗. กรณียื่นคำขอให้พิจารณาคดีใหม่เมื่อพ้นกำหนดเวลาตามกฎหมาย
บทที่ ๑๓ วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด
๑. การตรวจคำฟ้องที่ฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด
๒. คดีอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น
๓. คดีอุทธรณ์คำสั่งตามระเบียบฯ ข้อ ๔๙/๑
๔. การบังคับคดีสำหรับคดีที่ฟ้องตรงต่อศาลปกครองสูงสุด
บทที่ ๑๔ บทส่งท้าย “หนทางสู่ความสำเร็จในการสอบที่ใช้กฎหมายปกครอง”
๑. การใช้เวลาที่มีประสิทธิภาพ
๒. บทบัญญัติต่างๆ ของพระราชบัญญัติ ระเบียบ ฯลฯ ที่ใช้ในการสอบกฎหมายปกครอง
๓. คำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองสูงสุด
๔. คำถามในการสอบที่ใช้กฎหมายปกครอง
๕. ทบทวนองค์ความรู้ ประสบการณ์และข้อบกพร่องต่างๆ จากการสอบที่ใช้กฎหมายปกครองเพื่อพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ชูชาติ อัศวโรจน์
รหัสสินค้า : 9786165778169
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1,100 กรัม
จำนวนหน้า : 460 หน้า
ขนาด : 21 x 29.5 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : 2564

“สาระสำคัญของกฎหมายปกครอง”

There are no reviews yet.