• img-book

  รองศาสตราจารย์ ดร. ตุลญา โรจน์ทังคำ แก้วศุภาสวัสดิ์

Sale!
ISBN: 9786162690051
รหัสสินค้า: 9786162690051 หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

สังคมกับกฎหมาย

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ตุลญา โรจน์ทังคำ แก้วศุภาสวัสดิ์

หนังสือประกอบการเรียนการสอนวิชากฎหมายกับสังคม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วย ความหมายของสังคม การเกิดขึ้นของสังคม โครงสร้างของสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม สังคมก่อให้เกิดกฎหมาย การตีความกฎหมายและการอุดช่องว่างแห่งกฎหมาย

รหัสสินค้า : 9786162690051
ผู้แต่ง อ.ตุลญา โรจน์ทังคำ
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
จำนวน : 176
ขนาด : 21×14.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ : 2: ตุลาคม 2554 (แก้ไขเพิ่มเติม) 

฿ 120.00 ฿ 108.00

สินค้าหมดแล้ว

Browse Wishlist
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 • ประกาศนียบัตรทนายความ สำนักศึกษาอบรมสภาทนายความ รุ่นที่ 14
 • ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 54 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายเพื่อการพัฒนา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปัจจุบันกำลังศึกษานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ประวัติการทำงาน
 • กองบรรณาธิการ วารสารกระบวนการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
 • กองบรรณาธิการ วารสารกฎหมายกับคุณภาพชีวิต ศูนย์กฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลงานทางวิชาการ
 • สังคมกับกฎหมาย. พิมพ์ครั้งที่ 2 ตุลาคม 2554. สำนักพิมพ์วิญญูชน : กรุงเทพฯ.
 • ระบบกฎหมายพื้นฐาน. พิมพ์ครั้งที่ 4 (2560). จัดพิมพ์โดยศูนย์กฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (แต่งร่วม)
 • หลักกฎหมายซื้อขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ. พิมพ์ครั้งที่ 2 มิถุนายน 2557. สำนักพิมพ์วิญญูชน : กรุงเทพฯ.
 • หลักกฎหมายธุรกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 4 (2560). จัดพิมพ์โดยศูนย์กฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (แต่งร่วม) คู่มือกฎหมายที่ดิน. พิมพ์ครั้งที่ 2 (2559). สำนักพิมพ์วิญญูชน : กรุงเทพฯ.
 
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์ ดร. ตุลญา โรจน์ทังคำ แก้วศุภาสวัสดิ์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

หนังสือประกอบการเรียนการสอนวิชากฎหมายกับสังคม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วย ความหมายของสังคม การเกิดขึ้นของสังคม โครงสร้างของสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม สังคมก่อให้เกิดกฎหมาย การตีความกฎหมายและการอุดช่องว่างแห่งกฎหมาย

รหัสสินค้า : 9786162690051
ผู้แต่ง อ.ตุลญา โรจน์ทังคำ
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
จำนวน : 176
ขนาด : 21×14.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ : 2: ตุลาคม 2554 (แก้ไขเพิ่มเติม) 

“สังคมกับกฎหมาย”

There are no reviews yet.