• img-book

  รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช

Sale!
ISBN: 9786162699962

สรุปหลักกฎหมาย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช

บทคัดย่อ/สารบัญ
📌ส่วนที่ 1 ค้ำประกัน
⭐️บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปของสัญญาค้ำประกัน
⭐️บทที่ 2 ลักษณะพิเศษของสัญญาค้ำประกัน
⭐️บทที่ 3 หน้าที่และสิทธิของผู้ค้ำประกัน
⭐️บทที่ 4 ความสิ้นสุดแห่งสัญญาค้ำประกัน
📌ส่วนที่ 2 จำนอง
⭐️บทที่ 5 ลักษณะทั่วไปของสัญญาจำนอง
⭐️บทที่ 6 ลักษณะของหนี้ที่จำนองและทรัพย์ที่จำนอง
⭐️บทที่ 7 สิทธิหน้าที่ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง
⭐️บทที่ 8 สิทธิหน้าที่ของผู้รับโอน
⭐️บทที่ 9 การบังคับจำนองและความสิ้นสุดแห่งสัญญาจำนอง
📌ส่วนที่ 3 จำนำ
⭐️บทที่ 10 สัญญาจำนำ
📌ส่วนที่ 4 แผนภูมิความคิดสรุปความเข้าใจ (mapping)

🛑เพิ่มฎีกา เพิ่มคำถามและแนวคำตอบใหม่🛑

รายละเอียด
⭐️ชื่อผู้แต่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช
⭐️รหัสสินค้า : 9786162699962
⭐️รูปแบบปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก700 กรัม
⭐️จำนวนหน้า392
⭐️ขนาด14.5 x 21 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 5 : กุมภาพันธ์ 2564

฿ 340.00 ฿ 306.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • คณะอนุกรรมการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อประสานงานและบังคับใช้กฎหมายภายใต้ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีฯ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (2552-2559)
 • รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 • คณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย
 • ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 • อาจารย์พิเศษรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย และรายวิชากฎหมายสัญญาและละเมิด ชั้นสูง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
📌ส่วนที่ 1 ค้ำประกัน
⭐️บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปของสัญญาค้ำประกัน
⭐️บทที่ 2 ลักษณะพิเศษของสัญญาค้ำประกัน
⭐️บทที่ 3 หน้าที่และสิทธิของผู้ค้ำประกัน
⭐️บทที่ 4 ความสิ้นสุดแห่งสัญญาค้ำประกัน
📌ส่วนที่ 2 จำนอง
⭐️บทที่ 5 ลักษณะทั่วไปของสัญญาจำนอง
⭐️บทที่ 6 ลักษณะของหนี้ที่จำนองและทรัพย์ที่จำนอง
⭐️บทที่ 7 สิทธิหน้าที่ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง
⭐️บทที่ 8 สิทธิหน้าที่ของผู้รับโอน
⭐️บทที่ 9 การบังคับจำนองและความสิ้นสุดแห่งสัญญาจำนอง
📌ส่วนที่ 3 จำนำ
⭐️บทที่ 10 สัญญาจำนำ
📌ส่วนที่ 4 แผนภูมิความคิดสรุปความเข้าใจ (mapping)

🛑เพิ่มฎีกา เพิ่มคำถามและแนวคำตอบใหม่🛑

รายละเอียด
⭐️ชื่อผู้แต่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช
⭐️รหัสสินค้า : 9786162699962
⭐️รูปแบบปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก700 กรัม
⭐️จำนวนหน้า392
⭐️ขนาด14.5 x 21 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 5 : กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786162699962
SKU: 9786162699962
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 5 : กุมภาพันธ์ 2564
Page Count: 392