• img-book

    รองศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า

Sale!
ISBN: 9789744668325

ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ

โดย รองศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า

บทคัดย่อ/สารบัญ
ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีศาลรัฐธรรมนูญในถาพรวม ผู้เขียนตั้งใจที่จะฉายภาพคำอธิบายให้ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญให้ครบแง่มุมหลักทั้ง 3 ด้าน อันได้แก่ เรื่ององค์กร เรื่องเขตอำอาจ และเรื่องวิธีพิจารณาคดี โดยอธิบายวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างรอบด้านทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ

รายละเอียด
รหัสสินค้า
: 9789744668325
ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวน : 316
ขนาด : 26×18.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 :  พฤศจิกายน 2558

฿ 300.00 ฿ 200.00

สินค้าหมดแล้ว

พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการทำงาน
  • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • กรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการทำงาน
  • รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก สาขานิติศาสตร์ จากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
  • รางวัลนักวิจัยดีเด่นรุ่นใหม่ระดับคณะ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๙
  • รางวัลเกียรติภูมินิติโดม รุ่น ๒๕๔๘ โดยสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑
  • วิชาที่สอน กฎหมายมหาชนเบื้องต้น, กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน, กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้อำนาจรัฐ, ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ, ฯลฯ
 
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีศาลรัฐธรรมนูญในถาพรวม ผู้เขียนตั้งใจที่จะฉายภาพคำอธิบายให้ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญให้ครบแง่มุมหลักทั้ง 3 ด้าน อันได้แก่ เรื่ององค์กร เรื่องเขตอำอาจ และเรื่องวิธีพิจารณาคดี โดยอธิบายวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างรอบด้านทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ

รายละเอียด
รหัสสินค้า
: 9789744668325
ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวน : 316
ขนาด : 26×18.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 :  พฤศจิกายน 2558

“ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ”

There are no reviews yet.