• img-book

  ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย

Sale!
ISBN: 9786162697050 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2

โดย ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย

ศาสตราจารย์คนึง ฦาไชย เขียนคำบรรยายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1 ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2514 ตำราเล่มนี้ได้รับการจัดพิมพ์อย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ว่า อ่านง่าย เข้าใจง่าย ท่านอาจารย์ผู้เขียนเชี่ยวชาญกฎหมายลักษณะนี้ ทั้งในฐานะกรรมการร่างกฎหมาย พนักงนอัยการ ทนายความ และอาจารย์ผู้บรรยาย การจัดพิมพ์ครั้งนี้มีการปรับให้สอดคล้่องกับตัวบทที่มีการแก้ไข มีคำพิพากษาฎีกาใหม่ๆ เพิ่มเติม โดยศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ และศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ รูปเล่มปกแข็ง สันโค้ง จำหน่ายในราคาใกล้เคียงกับตำราปกอ่อนทั่วไป

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย
รหัสสินค้า : 9786162697050 
รูปแบบ : ปกแข็ง สันโค้ง
น้ำหนัก : 900 กรัม
จำนวนหน้า : 356
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 9 : กรกฎาคม 2561

฿ 320.00 ฿ 288.00

สินค้าหมดแล้ว

พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • ชั้นประถมศึกษา จากโรงเรียนพร้อมวิทยามูล ๒
 • ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนอินทรศึกษา พ.ศ. ๒๔๘๒
 • โรงเรียนเตรียมปริญญามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง (ต.มธก. รุ่น ๓)
 • ธรรมศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. ๒๔๘๙
 • Barrister-at-law (Gray’s Inn)
 • B.A.Hons และ LL.B. (Cambridge)
 • Certificate in Public International Law (Gray’s Inn)
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๓๖)
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๓๖)
 • การจัดการดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (พ.ศ. ๒๕๔๘)
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. ๒๔๘๖ เสมียนกระทรวงมหาดไทย และ กองสาธารณสุข เทศบาลนครกรุงเทพ
 • พ.ศ. ๒๔๘๙ สอบเข้ารับราชการเป็นอัยการฝึกหัด กรมอัยการ ได้อันดับที่ ๑
 • พ.ศ. ๒๔๙๐ อัยการผู้ช่วย กองคดี
 • พ.ศ. ๒๔๙๑ อัยการผู้ช่วยจังหวัดแพร่
 • พ.ศ. ๒๔๙๘ สอบเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ ๑ ได้อันดับ ๒ โอนมารับราชการกระทรวงยุติธรรม
 • พ.ศ. ๒๕๐๖ อัยการประจำกอง กองวิชาการ
 • พ.ศ. ๒๕๐๗ อาจารย์พิเศษ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. ๒๕๐๙ อัยการประจำกอง กองอัยการ
 • พ.ศ. ๒๕๐๙ อาจารย์ผู้บรรยาย แผนกนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. ๒๕๑๕ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • พ.ศ. ๒๕๑๖ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย
 • พ.ศ. ๒๕๑๖ อาจารย์ผู้บรรยาย กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
 • พ.ศ. ๒๕๑๗ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สภาสนามม้า)
 • พ.ศ. ๒๕๑๘ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • พ.ศ. ๒๕๑๙ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • พ.ศ. ๒๕๔๑ ประธานคณะกรรมการอัยการ (สองสมัย สิ้นสุด พ.ศ. ๒๕๔๗)
 • กรรมการแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หนังสือโดยศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

ศาสตราจารย์คนึง ฦาไชย เขียนคำบรรยายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1 ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2514 ตำราเล่มนี้ได้รับการจัดพิมพ์อย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ว่า อ่านง่าย เข้าใจง่าย ท่านอาจารย์ผู้เขียนเชี่ยวชาญกฎหมายลักษณะนี้ ทั้งในฐานะกรรมการร่างกฎหมาย พนักงนอัยการ ทนายความ และอาจารย์ผู้บรรยาย การจัดพิมพ์ครั้งนี้มีการปรับให้สอดคล้่องกับตัวบทที่มีการแก้ไข มีคำพิพากษาฎีกาใหม่ๆ เพิ่มเติม โดยศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ และศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ รูปเล่มปกแข็ง สันโค้ง จำหน่ายในราคาใกล้เคียงกับตำราปกอ่อนทั่วไป

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย
รหัสสินค้า : 9786162697050 
รูปแบบ : ปกแข็ง สันโค้ง
น้ำหนัก : 900 กรัม
จำนวนหน้า : 356
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 9 : กรกฎาคม 2561