• img-book

    The Justice Group

Sale!
ISBN: 9786162604713
รหัสสินค้า: 9786162604713 หมวดหมู่: ,

รวมกฎหมายแรงงาน (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ.๒๕๖๔)

โดย The Justice Group

⭐️ บทคัดย่อ/สารบัญ ⭐️
📀 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
หมวด ๑
บททั่วไป
หมวด ๒
การใช้แรงงานทั่วไป
หมวด ๓
การใช้แรงงานหญิง
หมวด ๔
การใช้แรงงานเด็ก
หมวด ๕
ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด
หมวด ๖
คณะกรรมการค่าจ้าง
หมวด ๗
สวัสดิการ
หมวด ๘
ถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔ ก ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔
หมวด ๙
การควบคุม
หมวด ๑๐
การพักงาน
หมวด ๑๑
ค่าชดเชย
หมวด ๑๒
การยื่นคำร้อง และการพิจารณาคำร้อง
หมวด ๑๓
กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
หมวด ๑๔
พนักงานตรวจแรงงาน
หมวด ๑๕
การส่งหนังสือ
หมวด ๑๖
บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
📀 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘
หมวด ๑
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
หมวด ๒
วิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน
หมวด ๓
การปิดงานและการนัดหยุดงาน
หมวด ๔
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
หมวด ๕
คณะกรรมการลูกจ้าง
หมวด ๖ สมาคมนายจ้าง
หมวด ๗
สหภาพแรงงาน
หมวด ๘
สหพันธ์นายจ้างและสหพันธ์แรงงาน
หมวด ๙
การกระทำอันไม่เป็นธรรม
หมวด ๑๐
บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
📀 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
หมวด ๑
บททั่วไป
หมวด ๒
เงินทดแทน
หมวด ๓
กองทุนเงินทดแทน
หมวด ๔
คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนและคณะกรรมการการแพทย์
หมวด ๕
เงินสมทบ
หมวด ๖
การยื่นคำร้อง การพิจารณาคำร้องและการอุทธรณ์
หมวด ๗
พนักงานเจ้าหน้าที่
หมวด ๘
การส่งหนังสือ
หมวด ๙
บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
📀 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
หมวด ๑
ศาลแรงงาน
หมวด ๒
ผู้พิพากษาในศาลแรงงาน
หมวด ๓
วิธีพิจารณาคดีแรงงาน
หมวด ๔
อุทธรณ์และฎีกา
หมวด ๕
วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
บทเฉพาะกาล
📀 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
ลักษณะ ๑ บททั่วไป
หมวด ๑
คณะกรรมการประกันสังคม
หมวด ๒
สำนักงานประกันสังคม
หมวด ๓
กองทุนประกันสังคม
หมวด ๔
การสำรวจการประกันสังคม
ลักษณะ ๒ การประกันสังคม
หมวด ๑
การเป็นผู้ประกันตน
หมวด ๒
เงินสมทบ
ลักษณะ ๓ ประโยชน์ทดแทน
หมวด ๑
บททั่วไป
หมวด ๒
ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
หมวด ๓
ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร
หมวด ๔
ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ
หมวด ๕
ประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย
หมวด ๖
ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร
หมวด ๗
ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ
หมวด ๘
ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน
ลักษณะ ๔ พนักงานเจ้าหน้าที่และการตรวจตราและควบคุม
ลักษณะ ๕ การอุทธรณ์
ลักษณะ ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
📀 พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐
หมวด ๑
บททั่วไป
หมวด ๒
คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
หมวด ๓
การนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ
หมวด ๔
การทำงานของคนต่างด้าว
หมวด ๕
กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
หมวด ๖
มาตรการทางปกครอง
หมวด ๗
พนักงานเจ้าหน้าที่
หมวด ๘
บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

⭐️ รายละเอียด ⭐️
⭐️ ชื่อผู้แต่ง : คณะวิชาการ The Justice Group

⭐️ รหัสสินค้า : 9786162604713
⭐️ รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️ น้ำหนัก : 520 กรัม
⭐️ จำนวนหน้า : 408 หน้า
⭐️ ขนาด : 14.5 x 20.8 ซม.
⭐️ พิมพ์ครั้งที่ 1 : 2564

฿ 140.00 ฿ 133.00

สินค้าหมดแล้ว

เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

⭐️ บทคัดย่อ/สารบัญ ⭐️
📀 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
หมวด ๑
บททั่วไป
หมวด ๒
การใช้แรงงานทั่วไป
หมวด ๓
การใช้แรงงานหญิง
หมวด ๔
การใช้แรงงานเด็ก
หมวด ๕
ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด
หมวด ๖
คณะกรรมการค่าจ้าง
หมวด ๗
สวัสดิการ
หมวด ๘
ถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔ ก ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔
หมวด ๙
การควบคุม
หมวด ๑๐
การพักงาน
หมวด ๑๑
ค่าชดเชย
หมวด ๑๒
การยื่นคำร้อง และการพิจารณาคำร้อง
หมวด ๑๓
กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
หมวด ๑๔
พนักงานตรวจแรงงาน
หมวด ๑๕
การส่งหนังสือ
หมวด ๑๖
บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
📀 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘
หมวด ๑
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
หมวด ๒
วิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน
หมวด ๓
การปิดงานและการนัดหยุดงาน
หมวด ๔
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
หมวด ๕
คณะกรรมการลูกจ้าง
หมวด ๖ สมาคมนายจ้าง
หมวด ๗
สหภาพแรงงาน
หมวด ๘
สหพันธ์นายจ้างและสหพันธ์แรงงาน
หมวด ๙
การกระทำอันไม่เป็นธรรม
หมวด ๑๐
บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
📀 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
หมวด ๑
บททั่วไป
หมวด ๒
เงินทดแทน
หมวด ๓
กองทุนเงินทดแทน
หมวด ๔
คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนและคณะกรรมการการแพทย์
หมวด ๕
เงินสมทบ
หมวด ๖
การยื่นคำร้อง การพิจารณาคำร้องและการอุทธรณ์
หมวด ๗
พนักงานเจ้าหน้าที่
หมวด ๘
การส่งหนังสือ
หมวด ๙
บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
📀 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
หมวด ๑
ศาลแรงงาน
หมวด ๒
ผู้พิพากษาในศาลแรงงาน
หมวด ๓
วิธีพิจารณาคดีแรงงาน
หมวด ๔
อุทธรณ์และฎีกา
หมวด ๕
วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
บทเฉพาะกาล
📀 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
ลักษณะ ๑ บททั่วไป
หมวด ๑
คณะกรรมการประกันสังคม
หมวด ๒
สำนักงานประกันสังคม
หมวด ๓
กองทุนประกันสังคม
หมวด ๔
การสำรวจการประกันสังคม
ลักษณะ ๒ การประกันสังคม
หมวด ๑
การเป็นผู้ประกันตน
หมวด ๒
เงินสมทบ
ลักษณะ ๓ ประโยชน์ทดแทน
หมวด ๑
บททั่วไป
หมวด ๒
ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
หมวด ๓
ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร
หมวด ๔
ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ
หมวด ๕
ประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย
หมวด ๖
ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร
หมวด ๗
ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ
หมวด ๘
ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน
ลักษณะ ๔ พนักงานเจ้าหน้าที่และการตรวจตราและควบคุม
ลักษณะ ๕ การอุทธรณ์
ลักษณะ ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
📀 พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐
หมวด ๑
บททั่วไป
หมวด ๒
คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
หมวด ๓
การนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ
หมวด ๔
การทำงานของคนต่างด้าว
หมวด ๕
กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
หมวด ๖
มาตรการทางปกครอง
หมวด ๗
พนักงานเจ้าหน้าที่
หมวด ๘
บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

⭐️ รายละเอียด ⭐️
⭐️ ชื่อผู้แต่ง : คณะวิชาการ The Justice Group

⭐️ รหัสสินค้า : 9786162604713
⭐️ รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️ น้ำหนัก : 520 กรัม
⭐️ จำนวนหน้า : 408 หน้า
⭐️ ขนาด : 14.5 x 20.8 ซม.
⭐️ พิมพ์ครั้งที่ 1 : 2564

“รวมกฎหมายแรงงาน (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ.๒๕๖๔)”

There are no reviews yet.