• img-book

    รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเด่น นาคสีหราช

Sale!
ISBN: 9786162698729

ย่อหลักพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ฉบับ Mind Map พร้อมคำถาม-คำตอบ

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเด่น นาคสีหราช

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 ความสำคัญขององค์กรผู้ใช้อำานาจตุลาการและระบบศาลของไทย
บทที่ 2 ข้อความเบื้องต้นเกี่ยวกับพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
บทที่ 3 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม : คำาอธิบายเรียงมาตรา
บทที่ 4 เทคนิคและวิธีการตอบข้อสอบกฎหมาย วิชาพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พร้อมตัวอย่างคำถาม และคำตอบ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเด่น นาคสีหราช
รหัสสินค้า : 9786162698729
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวนหน้า : 334 หน้า
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : ภุมภาพันธ์ 2563

฿ 300.00 ฿ 270.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพทนายความรุ่นที่ 25
ประวัติการทำงาน
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ผู้สอนรายวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย นิติปรัชญา กฎหมายลักษณะมรดก กฎหมายและจริยธรรม กฎหมายธุรกิจ และกฎหมายภาษีอากร (หลักสูตรนานาชาติ)
ผลงานทางวิชาการ
  • กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561
  • คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย. พิมพ์ครั้งที่ 4 กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเด่น นาคสีหราช
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 ความสำคัญขององค์กรผู้ใช้อำานาจตุลาการและระบบศาลของไทย
บทที่ 2 ข้อความเบื้องต้นเกี่ยวกับพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
บทที่ 3 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม : คำาอธิบายเรียงมาตรา
บทที่ 4 เทคนิคและวิธีการตอบข้อสอบกฎหมาย วิชาพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พร้อมตัวอย่างคำถาม และคำตอบ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเด่น นาคสีหราช
รหัสสินค้า : 9786162698729
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวนหน้า : 334 หน้า
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : ภุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด

ISBN: 9786162698729
SKU: 9786162698729
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 2 : ภุมภาพันธ์ 2563
Page Count: 334