• img-book

    รชฏ เจริญฉ่ำ

Sale!
ISBN: 9786162604744

พยานในคดีอาญา

โดย รชฏ เจริญฉ่ำ

⭐️ บทคัดย่อ/สารบัญ ⭐️
💧ตอนที่ ๑ ข้อเท็จจริงในคดีอาญา
บทที่ ๑ ข้อเท็จจริงที่จะต้องแสวงหาหรือนำสืบในคดีอาญา
(๑) การแสวงหาข้อเท็จจริงในชั้นสอบสวน
(๒) การแสวงหาข้อเท็จจริงในชั้นศาล
บทที่ ๒ ข้อเท็จจริงที่ไม่ต้องนำสืบ
(๑) ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไป
(๒) ข้อเท็จจริงซึ่งไม่อาจจะโต้แย้งได้
(๓) ข้อเท็จจริงซึ่งคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งได้รับแล้ว
(๔) ข้อสันนิษฐานที่เป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายนั้น
(๕) ข้อเท็จจริงที่ศาลตรวจเห็นเอง
💧ตอนที่ ๒ หน้าที่นำสืบและพยานที่จะนำสืบ
บทที่ ๑ หน้าที่นำสืบพยานในคดีอาญา
– หน้าที่นำสืบ
– อุทาหรณ์
บทที่ ๒ พยานที่จะนำเข้าสืบในคดีอาญา
๑. ต้องเป็นพยานวัตถุ พยานเอกสารหรือพยานบุคคล
๒. ต้องเป็นพยานหลักฐานซึ่งน่าจะพิสูจน์ได้ว่าจำเลยมีผิดหรือบริสุทธิ์
๓. ต้องเป็นพยานชนิดที่มิได้เกิดขึ้นจากการจูงใจ มีคำมั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอื่น
๔. ต้องนำสืบตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่นอันว่าด้วยการสืบพยาน
บทที่ ๓ การนำสืบพยานในคดีอาญา
๑. การนำสืบพยานโดยทั่วไป
๒. ผู้ทำการสืบพยาน
๓. สถานที่สืบพยาน
💧ตอนที่ ๓ การรับฟังและการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานในคดีอาญา
บทที่ ๑ หลักทั่วไปในการรับฟังและชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานในคดีอาญา
๑. หลักเบื้องต้นในการรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญา
๒. หลักเบื้องต้นในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานในคดีอาญา
บทที่ ๒ หลักเกณฑ์การรับฟังพยานในคดีอาญา
๑. พยานหลักฐานที่ศาลรับฟัง
๒. ประจักษ์พยานและพยานบอกเล่าที่ศาลรับฟัง
๓. พยานหลักฐานที่ศาลไม่รับฟัง
บทที่ ๓ การใช้ดุลพินิจในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานในคดีอาญา
๑. ผู้ใช้ดุลพินิจในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน
๒. วิธีใช้ดุลพินิจในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน
💧ตอนที่ ๔ วิธีการสอบสวนและสืบพยานหลักฐานคดีอาญา
บทที่ ๑ หลักเบื้องต้นในการสอบสวนและสืบพยานในคดีอาญา
๑. วิธีการสอบสวนพยาน
๒. การอ้างและระบุพยานชั้นศาล
บทที่ ๒ พยานบุคคล
๑. หลักเกณฑ์ทั่วไปในการสอบสวนและสืบพยานบุคคล
๒. การสอบสวนและการสืบพยานบุคคล
๓. เอกสิทธิ์ของพยานบุคคล
๔. พยานผู้เชี่ยวชาญ
บทที่ ๓ พยานเอกสาร
๑. หลักเกณฑ์ทั่วไปในการสอบสวนและสืบพยานเอกสาร
๒. ลักษณะของพยานเอกสาร
บทที่ ๔ พยานวัตถุ
๑. ลักษณะของพยานวัตถุ
๒. การอ้างพยานวัตถุ

⭐️ รายละเอียด ⭐️
⭐️ รหัสสินค้า :
9786162604744
⭐️ ผู้แต่ง : รชฏ เจริญฉ่ำ
⭐️ รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️ น้ำหนัก : 560 กรัม
⭐️ จำนวนหน้า : 464 หน้า
⭐️ ขนาด : 14.3 x 20.9 ซม.
⭐️ พิมพ์ครั้งที่ : 2564

฿ 200.00 ฿ 190.00

มีสินค้าอยู่ 2

จำนวน:
พบนักเขียน
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

⭐️ บทคัดย่อ/สารบัญ ⭐️
💧ตอนที่ ๑ ข้อเท็จจริงในคดีอาญา
บทที่ ๑ ข้อเท็จจริงที่จะต้องแสวงหาหรือนำสืบในคดีอาญา
(๑) การแสวงหาข้อเท็จจริงในชั้นสอบสวน
(๒) การแสวงหาข้อเท็จจริงในชั้นศาล
บทที่ ๒ ข้อเท็จจริงที่ไม่ต้องนำสืบ
(๑) ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไป
(๒) ข้อเท็จจริงซึ่งไม่อาจจะโต้แย้งได้
(๓) ข้อเท็จจริงซึ่งคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งได้รับแล้ว
(๔) ข้อสันนิษฐานที่เป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายนั้น
(๕) ข้อเท็จจริงที่ศาลตรวจเห็นเอง
💧ตอนที่ ๒ หน้าที่นำสืบและพยานที่จะนำสืบ
บทที่ ๑ หน้าที่นำสืบพยานในคดีอาญา
– หน้าที่นำสืบ
– อุทาหรณ์
บทที่ ๒ พยานที่จะนำเข้าสืบในคดีอาญา
๑. ต้องเป็นพยานวัตถุ พยานเอกสารหรือพยานบุคคล
๒. ต้องเป็นพยานหลักฐานซึ่งน่าจะพิสูจน์ได้ว่าจำเลยมีผิดหรือบริสุทธิ์
๓. ต้องเป็นพยานชนิดที่มิได้เกิดขึ้นจากการจูงใจ มีคำมั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอื่น
๔. ต้องนำสืบตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่นอันว่าด้วยการสืบพยาน
บทที่ ๓ การนำสืบพยานในคดีอาญา
๑. การนำสืบพยานโดยทั่วไป
๒. ผู้ทำการสืบพยาน
๓. สถานที่สืบพยาน
💧ตอนที่ ๓ การรับฟังและการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานในคดีอาญา
บทที่ ๑ หลักทั่วไปในการรับฟังและชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานในคดีอาญา
๑. หลักเบื้องต้นในการรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญา
๒. หลักเบื้องต้นในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานในคดีอาญา
บทที่ ๒ หลักเกณฑ์การรับฟังพยานในคดีอาญา
๑. พยานหลักฐานที่ศาลรับฟัง
๒. ประจักษ์พยานและพยานบอกเล่าที่ศาลรับฟัง
๓. พยานหลักฐานที่ศาลไม่รับฟัง
บทที่ ๓ การใช้ดุลพินิจในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานในคดีอาญา
๑. ผู้ใช้ดุลพินิจในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน
๒. วิธีใช้ดุลพินิจในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน
💧ตอนที่ ๔ วิธีการสอบสวนและสืบพยานหลักฐานคดีอาญา
บทที่ ๑ หลักเบื้องต้นในการสอบสวนและสืบพยานในคดีอาญา
๑. วิธีการสอบสวนพยาน
๒. การอ้างและระบุพยานชั้นศาล
บทที่ ๒ พยานบุคคล
๑. หลักเกณฑ์ทั่วไปในการสอบสวนและสืบพยานบุคคล
๒. การสอบสวนและการสืบพยานบุคคล
๓. เอกสิทธิ์ของพยานบุคคล
๔. พยานผู้เชี่ยวชาญ
บทที่ ๓ พยานเอกสาร
๑. หลักเกณฑ์ทั่วไปในการสอบสวนและสืบพยานเอกสาร
๒. ลักษณะของพยานเอกสาร
บทที่ ๔ พยานวัตถุ
๑. ลักษณะของพยานวัตถุ
๒. การอ้างพยานวัตถุ

⭐️ รายละเอียด ⭐️
⭐️ รหัสสินค้า :
9786162604744
⭐️ ผู้แต่ง : รชฏ เจริญฉ่ำ
⭐️ รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️ น้ำหนัก : 560 กรัม
⭐️ จำนวนหน้า : 464 หน้า
⭐️ ขนาด : 14.3 x 20.9 ซม.
⭐️ พิมพ์ครั้งที่ : 2564

“พยานในคดีอาญา”

There are no reviews yet.