• img-book

  ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช

Sale!
ISBN: 9786162696565 
รหัสสินค้า: 9786162696565 หมวดหมู่: , ,

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและหนี้ เล่ม 1 (ภาค1-2)**ปกไม่สวย มีรอยขนแมว**

โดย ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช

ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้โดยหวังสืบทอดเจตนารมณ์ ความรู้ ความคิดของนักกฎหมายชั้นครู และเนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เพื่อทดแทนต้นฉบับของปีพ.ศ.๒๕๐๕ และเป็นการดำรงไว้ซึ่งคุณค่าทางวิชาการ เป็นประโยชน์แก่นักกฎหมาย

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช (2448-2540)
รหัสสินค้า : 9786162696565 
รูปแบบ : ปกแข็ง
น้ำหนัก : 1500 กรัม
จำนวนหน้า : 514
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 4 : กุมภาพันธ์ 2561

฿ 640.00 ฿ 576.00

สินค้าหมดแล้ว

พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต  ที่ วิทยาลัยวอร์สเตอร์ (Worcester College)มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดประเทศอังกฤษ แล้วสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนระดับ เกียรตินิยมอันดับสอง
 •  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขานิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พศ.2503 และปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขามนุษยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติไทเป พ.ศ.2525
ประวัติการทำงาน
 • เป็นผู้พิพากษาศาลแพ่ง
 • ผู้ช่วยกรรมการศาลฎีกาและ
 • ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ตามลำดับ
 • ช่วงหลังของการรับราชการ ได้ย้ายไปกระทรวงการต่างประเทศ และไดัรับแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูลไทยประจำสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ.2484เกิดสงครามโลกครั้งที 2  ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกเข้าสู่ประเทศไทย ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ได้ประกาศนโยบายเป็นอิสระ ไม่ขึ้นกับรัฐบาลในประเทศไทย จึงถูกตัดสัญชาติไทยจากรัฐบาล และได้รวบรวมคนไทยในต่างประเทศ จัดตั้งขบวนการเสรีไทยขึ้นเพื่อต่อต้านญี่ปุ่นอย่างลับ ๆ โดยปฏิบัติการติดต่อกับฝ่ายสัมพันธมิตร
 • เป็นอาจารย์สอนวิชากฎหมายในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยสลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น และเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วมทั้งเคยสอนวิชากฎหมายในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วย
 • รับราชการถวายและเล่นดนตรีร่วมกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำทุกวันศุกร์ในวงลายคราม
 • เป็นหัวหน้าทีมทนายความในคดีปราสาทเขาพระวิหาร พ.ศ.2505 กับกัมพูชาในศาลโลก
ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
 1. สมัยที่ 1 : คณะรัฐมนตรีคณะที่ 13 ของไทย : 17 กันยายน 2488 - 31 มกราคม 2489
 2. สมัยที่ 2 : คณะรัฐมนตรีคณะที่ 35 ของไทย : 15 กุมภาพันธ์ 2518 - 13 มีนาคม 2518
 3. สมัยที่ 3 : คณะรัฐมนตรีคณะที่ 37 ของไทย : 20 เมษายน 2519 - 25 กันยายน 2519
 4. สมัยที่ 4 : คณะรัฐมนตรีคณะที่ 38 ของไทย : 25 กันยายน 2519 - 6 ตุลาคม 2519
 
หนังสือโดยม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้โดยหวังสืบทอดเจตนารมณ์ ความรู้ ความคิดของนักกฎหมายชั้นครู และเนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เพื่อทดแทนต้นฉบับของปีพ.ศ.๒๕๐๕ และเป็นการดำรงไว้ซึ่งคุณค่าทางวิชาการ เป็นประโยชน์แก่นักกฎหมาย

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช (2448-2540)
รหัสสินค้า : 9786162696565 
รูปแบบ : ปกแข็ง
น้ำหนัก : 1500 กรัม
จำนวนหน้า : 514
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 4 : กุมภาพันธ์ 2561