• img-book

    รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย

Sale!
ISBN: 9786165810456

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับใช้เรียน)

โดย รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
⭐️บรรพ ๑ หลักทั่วไป
⭐️บรรพ ๒ หนี้
⭐️บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา
⭐️บรรพ ๔ ทรัพย์สิน
⭐️บรรพ ๕ ครอบครัว
⭐️บรรพ ๖ มรดก
📌พิมพครั้งที่ 20 แก้ไขมาตรา 7, 224, 224/1 เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย, เพิ่ม พ.ร.บ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และ พ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2564

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810456
⭐️รูปแบบ : ปกแข็ง
⭐️น้ำหนัก : 1,500 กรัม
⭐️จำนวน : 700 หน้า
⭐️ขนาด : 26 x 18.5 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 20 : สิงหาคม 2564

฿ 500.00 ฿ 450.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ผลงานทางวิชาการ
  • กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
  • นิติปรัชญาเบื้องต้น
  • คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้เรียน
  • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับใช้เรียน
  • หลักรัฐธรรมนูญทั่วไป
  • หลักกฎหมายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
สั่งซื้อ
นิติปรัชญา 21 : มีนาคม 2562
สั่งซื้อ
กฎหมายกับวงจรชีวิต 2 : กุมภาพันธ์ 2557
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
⭐️บรรพ ๑ หลักทั่วไป
⭐️บรรพ ๒ หนี้
⭐️บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา
⭐️บรรพ ๔ ทรัพย์สิน
⭐️บรรพ ๕ ครอบครัว
⭐️บรรพ ๖ มรดก
📌พิมพครั้งที่ 20 แก้ไขมาตรา 7, 224, 224/1 เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย, เพิ่ม พ.ร.บ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และ พ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2564

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810456
⭐️รูปแบบ : ปกแข็ง
⭐️น้ำหนัก : 1,500 กรัม
⭐️จำนวน : 700 หน้า
⭐️ขนาด : 26 x 18.5 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 20 : สิงหาคม 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786165810456
SKU: 9786165810456
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 20 : สิงหาคม 2564
Page Count: 700