• img-book

    ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส

Sale!
ISBN: 9786165810692

นิติเวชศาสตร์และกฎหมายการแพทย์

โดย ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
นิติเวชศาสตร์นิติเวชศาสตร์นิติวิทยาศาสตร์กฎหมายทางการแพทย์, การศึกษาการพัฒนาระบบชันสูตรพลิกศพในประเทศไทย, บาดแผลและข้อกฎหมาย, DNAกับการพิสูจน์ความจริงในทางคดี, ความผิดเกี่ยวกับเพศ, พระราชบัญญัติสุขภาพจิต : กฎหมายคุ้มครองสิทธิของผู้มีความผิดปกติทางจิต, การตรวจสารพิษและสารเสพติดในกระบวนการยุติธรรมกฎหมายการแพทย์พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติกับสุขภาวะของคนไทย, ข้อบังคับข้อกฎหมายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์, การทำหนังสือแสดงเจตนาเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิต, ภาวะแกนสมองตายและการปลูกถ่ายอวัยวะ, สาระสำคัญองพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551, การควบคุมการส่งเสริมการขายยาที่เสนอต่อแพทย์กรณีศึกษาต่างประเทศและข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทย, กฎหมายกับการวิจัยในมนุษย์, สิทธิของทายาทในข้อมูลเวชระเบียนของผู้ตายฯลฯ นิติวิทยาศาสตร์ปัญหาการทำงานเกี่ยวกับพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้, การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลโดยใช้ลายพิมพ์นิ้วมือ, ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิด

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️ชื่อผู้แต่ง :
ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810692
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 600 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 328 หน้า
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 6 : กันยายน 2564

฿ 340.00 ฿ 306.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • LL.B. Thammasat University
  • LL.M. Thammasat University
  • น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  • น.ม. ธรรมศาสตร์, น.บ.ท.
  • LL.M. Tulane University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการทำงาน
  • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หนังสือโดยศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
นิติเวชศาสตร์นิติเวชศาสตร์นิติวิทยาศาสตร์กฎหมายทางการแพทย์, การศึกษาการพัฒนาระบบชันสูตรพลิกศพในประเทศไทย, บาดแผลและข้อกฎหมาย, DNAกับการพิสูจน์ความจริงในทางคดี, ความผิดเกี่ยวกับเพศ, พระราชบัญญัติสุขภาพจิต : กฎหมายคุ้มครองสิทธิของผู้มีความผิดปกติทางจิต, การตรวจสารพิษและสารเสพติดในกระบวนการยุติธรรมกฎหมายการแพทย์พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติกับสุขภาวะของคนไทย, ข้อบังคับข้อกฎหมายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์, การทำหนังสือแสดงเจตนาเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิต, ภาวะแกนสมองตายและการปลูกถ่ายอวัยวะ, สาระสำคัญองพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551, การควบคุมการส่งเสริมการขายยาที่เสนอต่อแพทย์กรณีศึกษาต่างประเทศและข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทย, กฎหมายกับการวิจัยในมนุษย์, สิทธิของทายาทในข้อมูลเวชระเบียนของผู้ตายฯลฯ นิติวิทยาศาสตร์ปัญหาการทำงานเกี่ยวกับพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้, การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลโดยใช้ลายพิมพ์นิ้วมือ, ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิด

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️ชื่อผู้แต่ง :
ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810692
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 600 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 328 หน้า
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 6 : กันยายน 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786165810692
SKU: 9786165810692
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 6 : กันยายน 2564
Page Count: 328