• img-book

  รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช

Sale!
ISBN: 9786162699641

ถาม-ตอบ ละเมิด

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช

บทคัดย่อ/สารบัญ
– ความรับผิดทางละเมิดของบุคคลในการกระทำ
ของตนเอง
– ความรับผิดทางละเมิดของบุคคลในการกระทำ
ของผู้อื่น
– ความรับผิดทางละเมิดของบุคคลในการกระทำ
ของทรัพย์

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช
รหัสหนังสือ : 9786162699641
จำนวนหน้า : 112
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
พิมพ์ครั้งที่ 3 : พฤศจิกายน 2563

฿ 90.00 ฿ 81.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • คณะอนุกรรมการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อประสานงานและบังคับใช้กฎหมายภายใต้ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีฯ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (2552-2559)
 • รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 • คณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย
 • ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 • อาจารย์พิเศษรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย และรายวิชากฎหมายสัญญาและละเมิด ชั้นสูง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
– ความรับผิดทางละเมิดของบุคคลในการกระทำ
ของตนเอง
– ความรับผิดทางละเมิดของบุคคลในการกระทำ
ของผู้อื่น
– ความรับผิดทางละเมิดของบุคคลในการกระทำ
ของทรัพย์

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช
รหัสหนังสือ : 9786162699641
จำนวนหน้า : 112
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
พิมพ์ครั้งที่ 3 : พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด

ISBN: 9786162699641
SKU: 9786162699641
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 3 : พฤศจิกายน 2563
Page Count: 112