• img-book

  รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช

Sale!
ISBN: 9786165810326

ถาม-ตอบ บุคคล : แพ่งหลักทั่วไป

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
⭐️ส่วนที่ 1 ปรับความคิด (Mind-set)
⭐️ส่วนที่ 2 สรุปหลักกฎหมายว่าด้วยบุคคล (Mind-note)
⭐️ส่วนที่ 3 แผนภูมิตัวบทพิชิตความเข้าใจ (Mind-map)
⭐️ส่วนที่ 4 แนวคำถามคำตอบ (Mind-trick)
⭐️ส่วนที่ 5 ทักษะการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย (Practical Skill)
⭐️ส่วนที่ 6 ถาม-ตอบ “สั้น” กระชับบทเรียน (Intellectual Skill)
⭐️ส่วนที่ 7 เทคนิคและวิธีคิดการวินิจฉัยแบบแยกประเด็น
⭐️บรรณานุกรม

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810326
⭐️ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 500 กรัม
⭐️จำนวน : 296 หน้า
⭐️ขนาด : 21 × 14.50 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 4 : สิงหาคม 2564

฿ 260.00 ฿ 234.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • คณะอนุกรรมการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อประสานงานและบังคับใช้กฎหมายภายใต้ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีฯ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (2552-2559)
 • รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 • คณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย
 • ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 • อาจารย์พิเศษรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย และรายวิชากฎหมายสัญญาและละเมิด ชั้นสูง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
⭐️ส่วนที่ 1 ปรับความคิด (Mind-set)
⭐️ส่วนที่ 2 สรุปหลักกฎหมายว่าด้วยบุคคล (Mind-note)
⭐️ส่วนที่ 3 แผนภูมิตัวบทพิชิตความเข้าใจ (Mind-map)
⭐️ส่วนที่ 4 แนวคำถามคำตอบ (Mind-trick)
⭐️ส่วนที่ 5 ทักษะการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย (Practical Skill)
⭐️ส่วนที่ 6 ถาม-ตอบ “สั้น” กระชับบทเรียน (Intellectual Skill)
⭐️ส่วนที่ 7 เทคนิคและวิธีคิดการวินิจฉัยแบบแยกประเด็น
⭐️บรรณานุกรม

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810326
⭐️ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 500 กรัม
⭐️จำนวน : 296 หน้า
⭐️ขนาด : 21 × 14.50 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 4 : สิงหาคม 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786165810326
SKU: 9786165810326
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 4 : สิงหาคม 2564
Page Count: 296