• img-book

  ศาสตราจารย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร

Sale!
ISBN: 9786162699054

ตัวแทน-นายหน้า

โดย ศาสตราจารย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 ตัวแทน (Agency)
บทที่ 2 ตัวแทนค้าต่าง (Commission Agent)
บทที่ 3 นายหน้า (Brokerage)
**เพิ่มคำพิพากษาศาลฎีกาปี พ.ศ. 2561 และ 2562 บางส่วนเท่าที่เผยแพร่**

รายละเอียด
รหัสหนังสือ : 9786162699054
ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
จำนวนหน้า : 420
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 850 กรัม
พิมพ์ครั้งที่ 16 : มิถุนายน 2563

฿ 380.00 ฿ 342.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
 • เนติบัณฑิตไทย นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายมหาชน)
 • D.S.U. de droit commercial จากมหาวิทยาลัย Paris 2 ประเทศฝรั่งเศส
 • D.E.A. de sciences humaines et juridiques de la mer (option juridique) (mention assez bien) จากมหาวิทยาลัย Nantes ประเทศฝรั่งเศส
 • ปริญญาเอกสาขากฎหมายพาณิชยนาวี (เกียรตินิยมดีมาก) จากมหาวิทยาลัย Nantes ประเทศฝรั่งเศส
ประวัติการทำงาน
 • ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้อำนวยการโครงการสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี
 • กรรมการกฤษฎีกา
 • ราชบัณฑิต ประเภทวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร
สั่งซื้อ
ถาม-ตอบเอกเทศสัญญา 1 10 : มิถุนายน  2564
สั่งซื้อ
ตัวแทน-นายหน้า 16 : มิถุนายน 2563
สั่งซื้อ
กฎหมายพาณิชยนาวี 6 : ธ ันวาคม 2553
สั่งซื้อ
คู่มือศึกษาวิชากฎหมายพาณิชยนาวี (Maritime Law) 9 : มิถุนายน 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 ตัวแทน (Agency)
บทที่ 2 ตัวแทนค้าต่าง (Commission Agent)
บทที่ 3 นายหน้า (Brokerage)
**เพิ่มคำพิพากษาศาลฎีกาปี พ.ศ. 2561 และ 2562 บางส่วนเท่าที่เผยแพร่**

รายละเอียด
รหัสหนังสือ : 9786162699054
ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
จำนวนหน้า : 420
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 850 กรัม
พิมพ์ครั้งที่ 16 : มิถุนายน 2563

รายละเอียด

ISBN: 9786162699054
SKU: 9786162699054
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 16 : มิถุนายน 2563
Page Count: 420