• img-book

    รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเด่น นาคสีหราช

Sale!
ISBN: 9786165653497
รหัสสินค้า: 9786165653497 หมวดหมู่: ,

คู่มือเตรียมสอบ ENGLISH สำหรับ ก.พ. ภาค ก และงานราชการ

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเด่น นาคสีหราช

บทคัดย่อ/สารบัญ
หลักและไวยากรณ์
การอ่านจับใจความ
บทสนทนา
คำศัพท์ที่จำเป็น
แบบทดสอบพร้อมคำอธิบาย
รวมข้อสอบเก่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ผศ. ดร.ดวงเด่น นาคสีหราช
รหัสหนังสือ : 9786165653497
จำนวนหน้า : 418
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
พิมพ์ครั้งที่ 6 : ธันวาคม 2562

฿ 300.00 ฿ 285.00

สินค้าหมดแล้ว

พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพทนายความรุ่นที่ 25
ประวัติการทำงาน
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ผู้สอนรายวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย นิติปรัชญา กฎหมายลักษณะมรดก กฎหมายและจริยธรรม กฎหมายธุรกิจ และกฎหมายภาษีอากร (หลักสูตรนานาชาติ)
ผลงานทางวิชาการ
  • กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561
  • คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย. พิมพ์ครั้งที่ 4 กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเด่น นาคสีหราช
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
หลักและไวยากรณ์
การอ่านจับใจความ
บทสนทนา
คำศัพท์ที่จำเป็น
แบบทดสอบพร้อมคำอธิบาย
รวมข้อสอบเก่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ผศ. ดร.ดวงเด่น นาคสีหราช
รหัสหนังสือ : 9786165653497
จำนวนหน้า : 418
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
พิมพ์ครั้งที่ 6 : ธันวาคม 2562

“คู่มือเตรียมสอบ ENGLISH สำหรับ ก.พ. ภาค ก และงานราชการ”

There are no reviews yet.