• img-book

    สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

Sale!
ISBN: 9789742038236

คู่มือการเพิกถอนนิติกรรมคดีแพ่ง

โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

🩸 บทคัดย่อ/สารบัญ 🩸
บทที่ ๑ การแสดงเจตนา
๑. การแสดงเจตนาต่อบุคคลซึ่งอยู่เฉพาะหน้า (มาตรา ๑๖๘)
๒. การแสดงเจตนาต่อบุคคลซึ่งมิได้อยู่เฉพาะหน้า (มาตรา ๑๖๙)
๓. ผลการแสดงเจตนา
๔. การแสดงเจตนาต่อผู้เยาว์หรือผู้ไร้ความสามารถ (มาตรา ๑๗๐)
๕. การแสดงเจตนาที่ทำเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ ๒ การเพิกถอนนิติกรรมที่เป็นโมฆะ
๑. การแสดงเจตนาซ่อนเร้น (มาตรา ๑๕๔)
๒. การแสดงเจตนาลวง (มาตรา ๑๕๕ วรรคหนึ่ง)
๓. การแสดงเจตนาอำพราง (มาตรา ๑๕๕ วรรคสอง)
๔. ความสำคัญผิดในสาระสำคัญของนิติกรรม (มาตรา ๑๕๖)
๕. ความเสียเปล่าแห่งโมฆะกรรม (มาตรา ๑๗๒-๑๗๔)
บทที่ ๓ การเพิกถอนนิติกรรมที่เป็นโมฆียะ
๑. ความสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สิน (มาตรา ๑๕๗)
๒. นิติกรรมที่เกิดขึ้นโดยกลฉ้อฉล (มาตรา ๑๕๙-๑๖๓)
๓. การแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่ (มาตรา ๑๖๔-๑๖๖)
๔. หลักในการวินิจฉัยกรณีเกี่ยวกับความสำคัญผิด กลฉ้อฉลและการข่มขู่ (มาตรา ๑๖๗)
๕. ความสำคัญผิดเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง (มาตรา ๑๕๘)
๖. โมฆียะกรรมอาจถูกบอกล้างได้ (มาตรา ๑๗๕, ๑๗๖, ๑๗๘, ๑๘๑)
๗. โมฆียะกรรมอาจให้สัตยาบันได้ (มาตรา ๑๗๗-๑๘๐)
๘. กำหนดเวลาบอกล้างโมฆียะกรรม (มาตรา ๑๘๑)
๙. นิติกรรมที่ไม่มีผลตามกฎหมาย
บทที่ ๔ การเพิกถอนการฉ้อฉล
๑. หลักเกณฑ์การเพิกถอนการฉ้อฉล (มาตรา ๒๓๗)
๒. ผลของการเพิกถอนการฉ้อฉล
๓. อายุความการเพิกถอนการฉ้อฉล (มาตรา ๒๔๐)
๔. การเพิกถอนนิติกรรมในกรณีอื่นๆ
บทที่ ๕ การเพิกถอนการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์
๑. ผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิได้อยู่ก่อน (มาตรา ๑๓๐๐)
๒. ผู้ที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม (มาตรา ๑๒๙๙ วรรคสอง)
๓. การเพิกถอนตามมาตรา ๒๓๗ กับมาตรา ๑๓๐๐
บทที่ ๖ การถอนคืนการให้
๑. การถอนคืนการให้ (มาตรา ๕๓๑)
๒. ข้อยกเว้นการให้ที่ถอนคืนไม่ได้ (มาตรา ๕๓๕)
บทที่ ๗ การเพิกถอนนิติกรรมเกี่ยวกับการจัดการสินสมรส
๑. การจัดการสินสมรส (มาตรา ๑๔๗๖, ๑๔๗๗)
๒. การจัดการสินสมรสที่ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรส (มาตรา ๑๔๗๖ วรรคสาม)
๓. การฟ้องคดีหรือต่อสู้คดีเกี่ยวกับสินสมรส (มาตรา ๑๔๗๗)
๔. การฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมที่ฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๗๖ (มาตรา ๑๔๘๐)
บทที่ ๘ การถอนผู้จัดการมรดก (มาตรา ๑๗๒๗)
บทที่ ๙ แนวทางการเตรียมพยานหลักฐานและวิธีการนำสืบข้อเท็จจริง
ภาคผนวก
๑. ตัวอย่าง คำฟ้อง : คำให้การ
๒. ตัวอย่าง คำฟ้อง คำให้การ อุทธรณ์ คำแก้อุทธรณ์

🩸 รายละเอียด 🩸
🩸 รหัสสินค้า : 9789742038236
🩸 ชื่อผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
🩸 รูปแบบ : ปกอ่อน
🩸 น้ำหนัก : 1,140 กรัม
🩸 จำนวนหน้า : 692 หน้า
🩸 ขนาด : 18.5 x 25.8 ซม.
🩸 พิมพ์ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2564

฿ 600.00 ฿ 570.00

สินค้าหมดแล้ว

หนังสือโดยสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
สั่งซื้อ
คดีกรรมสิทธิ์รวม 1 : กันยายน 2564
สั่งซื้อ
คดีเช่าซื้อ 2 : มิถุนายน 2564
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

🩸 บทคัดย่อ/สารบัญ 🩸
บทที่ ๑ การแสดงเจตนา
๑. การแสดงเจตนาต่อบุคคลซึ่งอยู่เฉพาะหน้า (มาตรา ๑๖๘)
๒. การแสดงเจตนาต่อบุคคลซึ่งมิได้อยู่เฉพาะหน้า (มาตรา ๑๖๙)
๓. ผลการแสดงเจตนา
๔. การแสดงเจตนาต่อผู้เยาว์หรือผู้ไร้ความสามารถ (มาตรา ๑๗๐)
๕. การแสดงเจตนาที่ทำเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ ๒ การเพิกถอนนิติกรรมที่เป็นโมฆะ
๑. การแสดงเจตนาซ่อนเร้น (มาตรา ๑๕๔)
๒. การแสดงเจตนาลวง (มาตรา ๑๕๕ วรรคหนึ่ง)
๓. การแสดงเจตนาอำพราง (มาตรา ๑๕๕ วรรคสอง)
๔. ความสำคัญผิดในสาระสำคัญของนิติกรรม (มาตรา ๑๕๖)
๕. ความเสียเปล่าแห่งโมฆะกรรม (มาตรา ๑๗๒-๑๗๔)
บทที่ ๓ การเพิกถอนนิติกรรมที่เป็นโมฆียะ
๑. ความสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สิน (มาตรา ๑๕๗)
๒. นิติกรรมที่เกิดขึ้นโดยกลฉ้อฉล (มาตรา ๑๕๙-๑๖๓)
๓. การแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่ (มาตรา ๑๖๔-๑๖๖)
๔. หลักในการวินิจฉัยกรณีเกี่ยวกับความสำคัญผิด กลฉ้อฉลและการข่มขู่ (มาตรา ๑๖๗)
๕. ความสำคัญผิดเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง (มาตรา ๑๕๘)
๖. โมฆียะกรรมอาจถูกบอกล้างได้ (มาตรา ๑๗๕, ๑๗๖, ๑๗๘, ๑๘๑)
๗. โมฆียะกรรมอาจให้สัตยาบันได้ (มาตรา ๑๗๗-๑๘๐)
๘. กำหนดเวลาบอกล้างโมฆียะกรรม (มาตรา ๑๘๑)
๙. นิติกรรมที่ไม่มีผลตามกฎหมาย
บทที่ ๔ การเพิกถอนการฉ้อฉล
๑. หลักเกณฑ์การเพิกถอนการฉ้อฉล (มาตรา ๒๓๗)
๒. ผลของการเพิกถอนการฉ้อฉล
๓. อายุความการเพิกถอนการฉ้อฉล (มาตรา ๒๔๐)
๔. การเพิกถอนนิติกรรมในกรณีอื่นๆ
บทที่ ๕ การเพิกถอนการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์
๑. ผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิได้อยู่ก่อน (มาตรา ๑๓๐๐)
๒. ผู้ที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม (มาตรา ๑๒๙๙ วรรคสอง)
๓. การเพิกถอนตามมาตรา ๒๓๗ กับมาตรา ๑๓๐๐
บทที่ ๖ การถอนคืนการให้
๑. การถอนคืนการให้ (มาตรา ๕๓๑)
๒. ข้อยกเว้นการให้ที่ถอนคืนไม่ได้ (มาตรา ๕๓๕)
บทที่ ๗ การเพิกถอนนิติกรรมเกี่ยวกับการจัดการสินสมรส
๑. การจัดการสินสมรส (มาตรา ๑๔๗๖, ๑๔๗๗)
๒. การจัดการสินสมรสที่ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรส (มาตรา ๑๔๗๖ วรรคสาม)
๓. การฟ้องคดีหรือต่อสู้คดีเกี่ยวกับสินสมรส (มาตรา ๑๔๗๗)
๔. การฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมที่ฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๗๖ (มาตรา ๑๔๘๐)
บทที่ ๘ การถอนผู้จัดการมรดก (มาตรา ๑๗๒๗)
บทที่ ๙ แนวทางการเตรียมพยานหลักฐานและวิธีการนำสืบข้อเท็จจริง
ภาคผนวก
๑. ตัวอย่าง คำฟ้อง : คำให้การ
๒. ตัวอย่าง คำฟ้อง คำให้การ อุทธรณ์ คำแก้อุทธรณ์

🩸 รายละเอียด 🩸
🩸 รหัสสินค้า : 9789742038236
🩸 ชื่อผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
🩸 รูปแบบ : ปกอ่อน
🩸 น้ำหนัก : 1,140 กรัม
🩸 จำนวนหน้า : 692 หน้า
🩸 ขนาด : 18.5 x 25.8 ซม.
🩸 พิมพ์ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2564

รายละเอียด

ISBN: 9789742038236
SKU: 9789742038236
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์นิติธรรม
ตีพิมพ์วันที่: 1 : มีนาคม 2564
Page Count: 692

“คู่มือการเพิกถอนนิติกรรมคดีแพ่ง”

There are no reviews yet.