• img-book

  ศาสตราจารย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร

Sale!
ISBN: 9786162699825

คำอธิบาย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้

โดย ศาสตราจารย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร

🔶บทคัดย่อ/สารบัญ🔶
⭐️บทที่ 1 สัญญาซื้อขาย
⭐️บทที่ 2 สัญญาแลกเปลี่ยน
⭐️บทที่ 3 สัญญาให้
⭐️พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562

🔶รายละเอียด🔶
⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
⭐️รหัสสินค้า : 9786162699825
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 1,000 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 500 หน้า
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 11 : กุมภาพันธ์ 2564

 

฿ 440.00 ฿ 396.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
 • เนติบัณฑิตไทย นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายมหาชน)
 • D.S.U. de droit commercial จากมหาวิทยาลัย Paris 2 ประเทศฝรั่งเศส
 • D.E.A. de sciences humaines et juridiques de la mer (option juridique) (mention assez bien) จากมหาวิทยาลัย Nantes ประเทศฝรั่งเศส
 • ปริญญาเอกสาขากฎหมายพาณิชยนาวี (เกียรตินิยมดีมาก) จากมหาวิทยาลัย Nantes ประเทศฝรั่งเศส
ประวัติการทำงาน
 • ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้อำนวยการโครงการสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี
 • กรรมการกฤษฎีกา
 • ราชบัณฑิต ประเภทวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร
สั่งซื้อ
ถาม-ตอบเอกเทศสัญญา 1 10 : มิถุนายน  2564
สั่งซื้อ
ตัวแทน-นายหน้า 16 : มิถุนายน 2563
สั่งซื้อ
กฎหมายพาณิชยนาวี 6 : ธ ันวาคม 2553
สั่งซื้อ
คู่มือศึกษาวิชากฎหมายพาณิชยนาวี (Maritime Law) 9 : มิถุนายน 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

🔶บทคัดย่อ/สารบัญ🔶
⭐️บทที่ 1 สัญญาซื้อขาย
⭐️บทที่ 2 สัญญาแลกเปลี่ยน
⭐️บทที่ 3 สัญญาให้
⭐️พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562

🔶รายละเอียด🔶
⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
⭐️รหัสสินค้า : 9786162699825
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 1,000 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 500 หน้า
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 11 : กุมภาพันธ์ 2564

 

รายละเอียด

ISBN: 9786162699825
SKU: 9786162699825
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 11 : กุมภาพันธ์ 2564
Page Count: 500