• img-book

  ศาสตราจารย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร

Sale!
ISBN: 9786162699207

คำอธิบาย เช่าทรัพย์ – เช่าซื้อ

โดย ศาสตราจารย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร

บทคัดย่อ/สารบัญ
เช่าทรัพย์ (Hire of Property)

1. มูลเหตุในการเช่าทรัพย์สิน
2. สัญญาเช่าทรัพย์เป็นเอกเทศสัญญาชนิดหนึ่ง
3. ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาเช่าทรัพย์สิน (มาตรา 537)
4. ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าทรัพย์กับสัญญาประเภทอื่นๆ
5. คำมั่นจะให้เช่า
6. หลักเกณฑ์ในการทำสัญญาเช่า (มาตรา 538)
7. บุคคลหลายคนอ้างสิทธิตามสัญญาเช่าต่างรายในทรัพย์สินที่เช่าเดียวกัน
8. หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่า
9. หน้าที่ของผู้เช่า
10. ความระงับของสัญญาเช่า
11. อายุความฟ้องร้องคดีเกี่ยวแก่สัญญาเช่า
12. สัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดา
เช่าซื้อ (Hire-Purchase)
1. มูลเหตุในการทำสัญญาเช่าซื้อ
2. สัญญาเช่าซื้อคืออะไร และสาระสำคัญของสัญญาเช่าซื้อมีอะไรบ้าง
3. ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าซื้อและสัญญาประเภทอื่นๆ
4. แบบของสัญญาเช่าซื้อ
5. ความระงับของสัญญาเช่าซื้อ
6. อายุความฟ้องร้องคดี
การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
การคุ้มครองผู้บริโภคในการทำสัญญาเช่าทรัพย์และสัญญาเช่าซื้อตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
ภาคผนวก

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง
ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
รหัสสินค้า9786162699207
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 1,000 กรัม
จำนวนหน้า468
ขนาด18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 22 : กรกฎาคม 2563

฿ 400.00 ฿ 360.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
 • เนติบัณฑิตไทย นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายมหาชน)
 • D.S.U. de droit commercial จากมหาวิทยาลัย Paris 2 ประเทศฝรั่งเศส
 • D.E.A. de sciences humaines et juridiques de la mer (option juridique) (mention assez bien) จากมหาวิทยาลัย Nantes ประเทศฝรั่งเศส
 • ปริญญาเอกสาขากฎหมายพาณิชยนาวี (เกียรตินิยมดีมาก) จากมหาวิทยาลัย Nantes ประเทศฝรั่งเศส
ประวัติการทำงาน
 • ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้อำนวยการโครงการสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี
 • กรรมการกฤษฎีกา
 • ราชบัณฑิต ประเภทวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร
สั่งซื้อ
ถาม-ตอบเอกเทศสัญญา 1 10 : มิถุนายน  2564
สั่งซื้อ
ตัวแทน-นายหน้า 16 : มิถุนายน 2563
สั่งซื้อ
กฎหมายพาณิชยนาวี 6 : ธ ันวาคม 2553
สั่งซื้อ
คู่มือศึกษาวิชากฎหมายพาณิชยนาวี (Maritime Law) 9 : มิถุนายน 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
เช่าทรัพย์ (Hire of Property)

1. มูลเหตุในการเช่าทรัพย์สิน
2. สัญญาเช่าทรัพย์เป็นเอกเทศสัญญาชนิดหนึ่ง
3. ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาเช่าทรัพย์สิน (มาตรา 537)
4. ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าทรัพย์กับสัญญาประเภทอื่นๆ
5. คำมั่นจะให้เช่า
6. หลักเกณฑ์ในการทำสัญญาเช่า (มาตรา 538)
7. บุคคลหลายคนอ้างสิทธิตามสัญญาเช่าต่างรายในทรัพย์สินที่เช่าเดียวกัน
8. หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่า
9. หน้าที่ของผู้เช่า
10. ความระงับของสัญญาเช่า
11. อายุความฟ้องร้องคดีเกี่ยวแก่สัญญาเช่า
12. สัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดา
เช่าซื้อ (Hire-Purchase)
1. มูลเหตุในการทำสัญญาเช่าซื้อ
2. สัญญาเช่าซื้อคืออะไร และสาระสำคัญของสัญญาเช่าซื้อมีอะไรบ้าง
3. ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าซื้อและสัญญาประเภทอื่นๆ
4. แบบของสัญญาเช่าซื้อ
5. ความระงับของสัญญาเช่าซื้อ
6. อายุความฟ้องร้องคดี
การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
การคุ้มครองผู้บริโภคในการทำสัญญาเช่าทรัพย์และสัญญาเช่าซื้อตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
ภาคผนวก

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง
ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
รหัสสินค้า9786162699207
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 1,000 กรัม
จำนวนหน้า468
ขนาด18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 22 : กรกฎาคม 2563

รายละเอียด

ISBN: 9786162699207
SKU: 9786162699207
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 22 : กรกฎาคม 2563
Page Count: 468