• img-book

  ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย

Sale!
ISBN: 9786165810098

คำอธิบายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย

โดย ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย

บทคัดย่อ/สารบัญ
คำอธิบายว่า ด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย แก้ไขเพิ่มเติมจากคำอธิบายดั้งเดิม พร้อมเชิงอรรถเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน จัดพิมพ์ขึ้นโดยอาศัยเค้าโครงคำบรรยาย กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย ซึ่งออกพิมพ์เป็นเวลากว่ายี่สิบปีแล้ว ประกอบด้วย ภาคทั่วไป, กฎหมายขัดกันว่าด้วยสถานะและความสามารถของบุคคล, กฎหมายขัดกันว่าด้วยหนี้, กฎหมายขัดกันว่าด้วยทรัพย์, กฎหมายขัดกันว่าด้วยครอบครัว, กฎหมายขัดกันว่าด้วยมรดก

รายละเอียด
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810098
⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย

⭐️รูปแบบปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 550 กรัม

⭐️จำนวนหน้า
240 หน้า
⭐️ขนาด18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 9 : เมษายน 2564

฿ 200.00 ฿ 180.00

จำนวน:
Browse Wishlist
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • ชั้นประถมศึกษา จากโรงเรียนพร้อมวิทยามูล ๒
 • ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนอินทรศึกษา พ.ศ. ๒๔๘๒
 • โรงเรียนเตรียมปริญญามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง (ต.มธก. รุ่น ๓)
 • ธรรมศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. ๒๔๘๙
 • Barrister-at-law (Gray’s Inn)
 • B.A.Hons และ LL.B. (Cambridge)
 • Certificate in Public International Law (Gray’s Inn)
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๓๖)
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๓๖)
 • การจัดการดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (พ.ศ. ๒๕๔๘)
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. ๒๔๘๖ เสมียนกระทรวงมหาดไทย และ กองสาธารณสุข เทศบาลนครกรุงเทพ
 • พ.ศ. ๒๔๘๙ สอบเข้ารับราชการเป็นอัยการฝึกหัด กรมอัยการ ได้อันดับที่ ๑
 • พ.ศ. ๒๔๙๐ อัยการผู้ช่วย กองคดี
 • พ.ศ. ๒๔๙๑ อัยการผู้ช่วยจังหวัดแพร่
 • พ.ศ. ๒๔๙๘ สอบเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ ๑ ได้อันดับ ๒ โอนมารับราชการกระทรวงยุติธรรม
 • พ.ศ. ๒๕๐๖ อัยการประจำกอง กองวิชาการ
 • พ.ศ. ๒๕๐๗ อาจารย์พิเศษ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. ๒๕๐๙ อัยการประจำกอง กองอัยการ
 • พ.ศ. ๒๕๐๙ อาจารย์ผู้บรรยาย แผนกนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. ๒๕๑๕ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • พ.ศ. ๒๕๑๖ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย
 • พ.ศ. ๒๕๑๖ อาจารย์ผู้บรรยาย กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
 • พ.ศ. ๒๕๑๗ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สภาสนามม้า)
 • พ.ศ. ๒๕๑๘ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • พ.ศ. ๒๕๑๙ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • พ.ศ. ๒๕๔๑ ประธานคณะกรรมการอัยการ (สองสมัย สิ้นสุด พ.ศ. ๒๕๔๗)
 • กรรมการแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หนังสือโดยศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
คำอธิบายว่า ด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย แก้ไขเพิ่มเติมจากคำอธิบายดั้งเดิม พร้อมเชิงอรรถเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน จัดพิมพ์ขึ้นโดยอาศัยเค้าโครงคำบรรยาย กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย ซึ่งออกพิมพ์เป็นเวลากว่ายี่สิบปีแล้ว ประกอบด้วย ภาคทั่วไป, กฎหมายขัดกันว่าด้วยสถานะและความสามารถของบุคคล, กฎหมายขัดกันว่าด้วยหนี้, กฎหมายขัดกันว่าด้วยทรัพย์, กฎหมายขัดกันว่าด้วยครอบครัว, กฎหมายขัดกันว่าด้วยมรดก

รายละเอียด
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810098
⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย

⭐️รูปแบบปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 550 กรัม

⭐️จำนวนหน้า
240 หน้า
⭐️ขนาด18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 9 : เมษายน 2564