• img-book

  ศาสตราจารย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร

Sale!
ISBN: 9786165810005

คำอธิบายยืม ฝากทรัพย์

โดย ศาสตราจารย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร

บทคัดย่อ/สารบัญ
📌ยืม(Loan)
⭐️ความหมายของสัญญายืม
⭐️ลักษณะของสัญญายืม
⭐️สัญญาจะให้ยืมมีได้หรือไม่
⭐️สัญญายืมใช้คงรูป (Loan for use
⭐️ยืมใช้สิ้นเปลือง(Loan for consumption)
⭐️การกู้ยืมเงิน(Loan of money)
📌ฝากทรัพย์(Deposit)
⭐️ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาฝากทรัพย์
⭐️ความแตกต่างระหว่างสัญญาฝากทรัพย์กับสัญญาอื่นๆ
⭐️หน้าที่ของผู้รับฝาก
⭐️หน้าที่ของผู้ฝาก
⭐️ความระงับของสัญญาฝากทรัพย์
⭐️อายุความ
⭐️วิธีเฉพาะการฝากเงิน
⭐️วิธีเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม

รายละเอียด
🌟ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
🌟รหัสหนังสือ : 9786165810005
🌟จำนวนหน้า : 300
🌟น้ำหนัก : 700 กรัม
🌟ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
🌟รูปแบบ : ปกอ่อน
🌟พิมพ์ครั้งที่ 18 : มีนาคม 2564

฿ 260.00 ฿ 234.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
 • เนติบัณฑิตไทย นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายมหาชน)
 • D.S.U. de droit commercial จากมหาวิทยาลัย Paris 2 ประเทศฝรั่งเศส
 • D.E.A. de sciences humaines et juridiques de la mer (option juridique) (mention assez bien) จากมหาวิทยาลัย Nantes ประเทศฝรั่งเศส
 • ปริญญาเอกสาขากฎหมายพาณิชยนาวี (เกียรตินิยมดีมาก) จากมหาวิทยาลัย Nantes ประเทศฝรั่งเศส
ประวัติการทำงาน
 • ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้อำนวยการโครงการสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี
 • กรรมการกฤษฎีกา
 • ราชบัณฑิต ประเภทวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร
สั่งซื้อ
ถาม-ตอบเอกเทศสัญญา 1 10 : มิถุนายน  2564
สั่งซื้อ
ตัวแทน-นายหน้า 16 : มิถุนายน 2563
สั่งซื้อ
กฎหมายพาณิชยนาวี 6 : ธ ันวาคม 2553
สั่งซื้อ
คู่มือศึกษาวิชากฎหมายพาณิชยนาวี (Maritime Law) 9 : มิถุนายน 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
📌ยืม(Loan)
⭐️ความหมายของสัญญายืม
⭐️ลักษณะของสัญญายืม
⭐️สัญญาจะให้ยืมมีได้หรือไม่
⭐️สัญญายืมใช้คงรูป (Loan for use
⭐️ยืมใช้สิ้นเปลือง(Loan for consumption)
⭐️การกู้ยืมเงิน(Loan of money)
📌ฝากทรัพย์(Deposit)
⭐️ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาฝากทรัพย์
⭐️ความแตกต่างระหว่างสัญญาฝากทรัพย์กับสัญญาอื่นๆ
⭐️หน้าที่ของผู้รับฝาก
⭐️หน้าที่ของผู้ฝาก
⭐️ความระงับของสัญญาฝากทรัพย์
⭐️อายุความ
⭐️วิธีเฉพาะการฝากเงิน
⭐️วิธีเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม

รายละเอียด
🌟ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
🌟รหัสหนังสือ : 9786165810005
🌟จำนวนหน้า : 300
🌟น้ำหนัก : 700 กรัม
🌟ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
🌟รูปแบบ : ปกอ่อน
🌟พิมพ์ครั้งที่ 18 : มีนาคม 2564