• img-book

  ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร

Sale!
ISBN: 9786162699368

กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร

บทคัดย่อ/สารบัญ
ภาค 1 บททั่วไป
หมวดที่ 1 องค์กรธุรกิจ
ภาค 2 ห้างหุ้นส่วน
หมวดที่ 2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ / หมวดที่ 3 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล / หมวดที่ 4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ภาค 3 บริษัทจำกัด
หมวดที่ 5 บริษัทจำกัด / หมวดที่ 6 การชำระบัญชีและการถอนทะเบียน

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :
ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร
รหัสสินค้า :
9786162699368
รูปแบบ : 
ปกอ่อน
น้ำหนัก :
1,200 กรัม
จำนวนหน้า :
560
ขนาด :
18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่
6 : สิงหาคม 2563

฿ 480.00 ฿ 432.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Diploma in English Legal Studies มหาวิทยาลัย Bristol ประเทศอังกฤษ
 • Master of Law in Commercial Law มหาวิทยาลัย Bristol ประเทศอังกฤษ
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
 • รับราชการเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2523
 • ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ผลงานวิชาการ
 • คำอธิบายกฎหมายตั๋วเงิน
 • คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยตราสารเปลี่ยนมือ
 • คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยบัตรเงินฝาก
 • คำอธิบายกฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท
   
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ภาค 1 บททั่วไป
หมวดที่ 1 องค์กรธุรกิจ
ภาค 2 ห้างหุ้นส่วน
หมวดที่ 2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ / หมวดที่ 3 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล / หมวดที่ 4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ภาค 3 บริษัทจำกัด
หมวดที่ 5 บริษัทจำกัด / หมวดที่ 6 การชำระบัญชีและการถอนทะเบียน

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :
ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร
รหัสสินค้า :
9786162699368
รูปแบบ : 
ปกอ่อน
น้ำหนัก :
1,200 กรัม
จำนวนหน้า :
560
ขนาด :
18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่
6 : สิงหาคม 2563

รายละเอียด

ISBN: 9786162699368
SKU: 9786162699368
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 6 : สิงหาคม 2563
Page Count: 560