• img-book

  ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

Sale!
ISBN: 9786162699887

คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ตามประมวลกฎหมายอาญา

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

📌บทคัดย่อ/สารบาญ
⭐️ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา
⭐️ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา
⭐️ความผิดเกี่ยวกับแสตมป์
⭐️ความผิดเกี่ยวกับตั๋ว
⭐️ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร
⭐️ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์
⭐️ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
⭐️ตารางแสดงองค์ประกอบของความผิดในความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ตามประมวลกฎหมายอาญา

📌รายละเอียด
⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
⭐️รหัสสินค้า : 9786162699887
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 500 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 244
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 2 : มีนาคม 2564

฿ 220.00 ฿ 198.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ1)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ปริญญาเอก กฎหมาย Docteur en droit (Mention Tres Horable ) ประเทศฝรั่งเศส
ประวัติการทำงาน
 • อดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา
 • ประธานคณะกรรมการห้องสมุดสัญญาธรรมศักดิ์
 • ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากฎหมายฝรั่งเศส
 • หัวหน้าภาควิชากฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา
 • อดีตกรรมการในคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.)
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

📌บทคัดย่อ/สารบาญ
⭐️ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา
⭐️ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา
⭐️ความผิดเกี่ยวกับแสตมป์
⭐️ความผิดเกี่ยวกับตั๋ว
⭐️ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร
⭐️ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์
⭐️ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
⭐️ตารางแสดงองค์ประกอบของความผิดในความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ตามประมวลกฎหมายอาญา

📌รายละเอียด
⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
⭐️รหัสสินค้า : 9786162699887
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 500 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 244
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 2 : มีนาคม 2564