• img-book

  ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

Sale!
ISBN: 9786162694424
รหัสสินค้า: 9786162694424 หมวดหมู่: ,

คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

บทคัดย่อ/สารบัญ
อธิบายความผิดต่อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ของผู้อื่น ความผิดฐานลักทรัพย์ ความฐานยักยอก ความผิดฐานยักยอกสังหาริมทรัพย์อันมีค่าที่ซ่อนหรือฝังไว้ ความผิดฐานลักทรัพย์กรณีพิเศษ ความผิดฐานลักพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนา า ฯลฯ ความผิดต่อทรัพย์สินของผู้อื่น ความผิดฐานฉ้อโกง ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ความผิดฐานโกงแรงงาน ฯลฯ ความผิดที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ความผิดฐานเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อถือการครอบครอง ความผิดฐานเข้าไปรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น พร้อมตารางแสดงองค์ประกอบความผิดในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งประกอบด้วยตัวบทกฎหมาย แนวคำอธิบายของผู้ทรงคุณวุฒิ คำพิพากษาฎีกาที่สำคัญ และการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจใช้อ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้เป็นระบบ
***มีใบแทรก***

รายละเอียด
⭐️ชื่อผู้แต่ง :
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
⭐️รหัสสินค้า : 9786162694424 
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 500 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 256
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 6 : กุมภาพันธ์ 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม)

 

 

฿ 230.00 ฿ 207.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ1)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ปริญญาเอก กฎหมาย Docteur en droit (Mention Tres Horable ) ประเทศฝรั่งเศส
ประวัติการทำงาน
 • อดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา
 • ประธานคณะกรรมการห้องสมุดสัญญาธรรมศักดิ์
 • ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากฎหมายฝรั่งเศส
 • หัวหน้าภาควิชากฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา
 • อดีตกรรมการในคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.)
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
อธิบายความผิดต่อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ของผู้อื่น ความผิดฐานลักทรัพย์ ความฐานยักยอก ความผิดฐานยักยอกสังหาริมทรัพย์อันมีค่าที่ซ่อนหรือฝังไว้ ความผิดฐานลักทรัพย์กรณีพิเศษ ความผิดฐานลักพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนา า ฯลฯ ความผิดต่อทรัพย์สินของผู้อื่น ความผิดฐานฉ้อโกง ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ความผิดฐานโกงแรงงาน ฯลฯ ความผิดที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ความผิดฐานเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อถือการครอบครอง ความผิดฐานเข้าไปรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น พร้อมตารางแสดงองค์ประกอบความผิดในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งประกอบด้วยตัวบทกฎหมาย แนวคำอธิบายของผู้ทรงคุณวุฒิ คำพิพากษาฎีกาที่สำคัญ และการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจใช้อ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้เป็นระบบ
***มีใบแทรก***

รายละเอียด
⭐️ชื่อผู้แต่ง :
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
⭐️รหัสสินค้า : 9786162694424 
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 500 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 256
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 6 : กุมภาพันธ์ 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม)