• img-book

  ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์

Sale!
ISBN: 9786162696459 

คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์ – เช่าซื้อ

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์

บทคัดย่อ/สารบัญ
สัญญาเช่าทรัพย์สิน – ลักษณะและองค์ประกอบของสัญญาเช่าทรัพย์สิน – กระบวนการในการก่อให้เกิดสัญญาเช่าทรัพย์สิน – วัตถุแห่งสัญญาเช่าทรัพย์สิน – ความสมบูรณ์ของสัญญาเช่าทรัพย์สิน – ผลของสัญญาเช่าทรัพย์สินในส่วนหนี้ของผู้ให้เช่า – ผลของสัญญาเช่าทรัพย์สินในส่วนสิทธิของผู้เช่า – ผลของสัญญาเช่าทรัพย์สินในส่วนหนี้ของผู้เช่า – ผลของสัญญาเช่าทรัพย์สินในส่วนสิทธิของผู้ให้เช่า – ความระงับแห่งสัญญาเช่าทรัพย์สิน- สัญญาเช่าต่างตอบแทนชนิดพิเศษ ส่วนที่ 2 สัญญาเช่าซื้อ, ส่วนที่ 3 สัญญาเช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง ส่วนที่ 4 ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าทรัพย์สิน สัญญาเช่าซื้อ และสัญญาอื่น ๆ พร้อมคำถามและแนวคำตอบที่น่าสนใจสำหรับวิชาเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง
ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
รหัสสินค้า9786162696459 
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก700 กรัม
จำนวนหน้า308
ขนาด18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 7 : มกราคม 2561

฿ 275.00 ฿ 247.50

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • ชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนดาราสมุทร จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนอัมพรไพศาล จังหวัดนนทบุรี
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2524
 • Dottore di Giurisprudenza จากมหาวิทยาลัยโรม ประเทศอิตาลี พ.ศ. 2533
ประวัติการทำงาน
 • ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้บรรยายชั้นปริญญาตรี วิชามูลหนี้ ๑ วิชามูลหนี้ ๒ วิชาผลแห่งหนี้ วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายโรมันวิชาหลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชากฎหมายลักษณะนิติกรรม-สัญญา วิชาระบบกฎหมายซีวิลลอว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้บรรยายชั้นบัณฑิตศึกษา วิชาระบบซีวิลลอว์ วิชากฎหมายสัญญาขั้นสูงทางธุรกิจ วิชาหลักกฎหมายแพ่งหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิชาการเจรจาต่อรองและการร่างสัญญา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตรองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๔๘
 • อดีตผู้บรรยายวิชาชั้นปริญญาตรี วิชาเอกเทศสัญญาสำคัญ ๑ วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายเปรียบเทียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาเอกเทศสัญญา ๑ (ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์เช่าซื้อ) วิชาประวัติศาสตร์กฎหมายไทย วิชากฎหมายแพ่งเปรียบเทียบ (กฎหมายไทยและกฎหมายอิตาเลี่ยนในเรื่องสัญญา) วิชากฎหมายโรมัน วิชาการใช้และการตีความกฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อดีตผู้บรรยายชั้นบัณฑิตศึกษา วิชาหลักและทฤษฎีกฎหมายแพ่ง วิชากฎหมายเปรียบเทียบและสกุลกฎหมายหลักของโลก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางกฎหมาย (หมวดวิชากฎหมายเอกชนและธุรกิจ) หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิชาการเจรจาต่อรองและการร่างสัญญา หลักสูตรกฎหมายการเงินและภาษีอากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลงานทางวิชาการ
 • คำอธิบายนิติกรรม-สัญญาฯ พิมพ์ครั้งที่ ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติม, สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๖๑
 • คำอธิบายกฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ฯ พิมพ์ครั้งที่ ๘ แก้ไขเพิ่มเติม, สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๖๐
 • คำธิบายกฎหมายลักษณะเช่าทรัพย์-เช่าซื้อฯ พิมพ์ครั้งที่ ๗ แก้ไขเพิ่มเติม, สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๖๑
 • หลักความรับผิดก่อนสัญญา พิมพ์ครั้งที่ ๓ แก้ไขเพิ่มเติม, สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๔๘
 • อธิบายศัพท์นิติกรรม-สัญญา พิมพ์ครั้งที่ ๕ แก้ไขเพิ่มเติม, สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๖๑
 • คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ฯ พิมพ์ครั้งที่ ๘ แก้ไขเพิ่มเติม, สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๖๑
 • คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้) พิมพ์ครั้งที่ ๔ แก้ไขเพิ่มเติม, สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๖๑
 • คำอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายเอกชนโรมัน สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๕๙
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
สั่งซื้อ
นิติกรรมสัญญา 24 : มกราคม 2564
สั่งซื้อ
หลักความสำคัญผิด พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤศจิกายน 2549
สั่งซื้อ
คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ 8 : กรกฎาคม 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
สัญญาเช่าทรัพย์สิน – ลักษณะและองค์ประกอบของสัญญาเช่าทรัพย์สิน – กระบวนการในการก่อให้เกิดสัญญาเช่าทรัพย์สิน – วัตถุแห่งสัญญาเช่าทรัพย์สิน – ความสมบูรณ์ของสัญญาเช่าทรัพย์สิน – ผลของสัญญาเช่าทรัพย์สินในส่วนหนี้ของผู้ให้เช่า – ผลของสัญญาเช่าทรัพย์สินในส่วนสิทธิของผู้เช่า – ผลของสัญญาเช่าทรัพย์สินในส่วนหนี้ของผู้เช่า – ผลของสัญญาเช่าทรัพย์สินในส่วนสิทธิของผู้ให้เช่า – ความระงับแห่งสัญญาเช่าทรัพย์สิน- สัญญาเช่าต่างตอบแทนชนิดพิเศษ ส่วนที่ 2 สัญญาเช่าซื้อ, ส่วนที่ 3 สัญญาเช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง ส่วนที่ 4 ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าทรัพย์สิน สัญญาเช่าซื้อ และสัญญาอื่น ๆ พร้อมคำถามและแนวคำตอบที่น่าสนใจสำหรับวิชาเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง
ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
รหัสสินค้า9786162696459 
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก700 กรัม
จำนวนหน้า308
ขนาด18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 7 : มกราคม 2561