• img-book

    อำนาจ เนตยสุภา, รวินท์ ชัยภิวัตรภักดี, ธีรัช ลิมปยารยะ

Sale!
ISBN: 9786162694592
รหัสสินค้า: 9786162694592 หมวดหมู่: ,

คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ

โดย อำนาจ เนตยสุภา, รวินท์ ชัยภิวัตรภักดี, ธีรัช ลิมปยารยะ

ความเป็นมาขององค์กรอัยการและพระราชบัญญัติว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 , ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญแ่ห่งราชอาณาจักรไทยกับองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ,บทนิยามและผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ,องค์กรอัยการ,พนักงานอัยการ,สำนักงานอัยการสูงสุด,แผนภาพเกี่ยวกับองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ, คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ, พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 , คำถาม-คำตอบข้อกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรอัยการฯ, ตัวอย่างข้อสอบคัดเลือกและทดสอบบรรจุอัยการผู้ช่วยที่น่าสนใจ

ชื่อผู้แต่ง : อำนาจ เนตยสุภา, รวินท์ ชัยภิวัตรภักดี, ธีรัช ลิมปยารยะ
รหัสสินค้า : 9786162694592 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 550 กรัม
จำนวนหน้า : 276
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 6 : มีนาคม 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม)

฿ 250.00 ฿ 225.00

สินค้าหมดแล้ว

พบนักเขียน
avatar-author
อำนาจ เนตยสุภา ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
  • เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมป์
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต ด้านกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ The America Unversity, Washington DC., USA
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต ด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา George Washington University, Washington DC., USA (ทุนรัฐบาลไทยตามความต้องการของสำนักงานอัยการสูงสุด)
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต ด้านกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน Unversity of London, London, UK (ทุนรัฐบาลอังกฤษ)
หนังสือโดยอำนาจ เนตยสุภา, รวินท์ ชัยภิวัตรภักดี, ธีรัช ลิมปยารยะ
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

ความเป็นมาขององค์กรอัยการและพระราชบัญญัติว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 , ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญแ่ห่งราชอาณาจักรไทยกับองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ,บทนิยามและผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ,องค์กรอัยการ,พนักงานอัยการ,สำนักงานอัยการสูงสุด,แผนภาพเกี่ยวกับองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ, คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ, พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 , คำถาม-คำตอบข้อกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรอัยการฯ, ตัวอย่างข้อสอบคัดเลือกและทดสอบบรรจุอัยการผู้ช่วยที่น่าสนใจ

ชื่อผู้แต่ง : อำนาจ เนตยสุภา, รวินท์ ชัยภิวัตรภักดี, ธีรัช ลิมปยารยะ
รหัสสินค้า : 9786162694592 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 550 กรัม
จำนวนหน้า : 276
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 6 : มีนาคม 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม)

รายละเอียด

ISBN: 9786162694592
SKU: 9786162694592
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 6 : มีนาคม 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม)
Page Count: 276