• img-book

  ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร

Sale!
ISBN: 9786162692703
รหัสสินค้า: 9786162692703 หมวดหมู่: ,

คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยบัตรเงินฝาก

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร

บัตรเงินฝากเป็นเอกสารทางการเงินชนิดหนึ่งที่ธนาคารออกให้กับผู้ฝากเงินข้อดีคืออัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากประเภทเผื่อเรียกและไม่ต้องรอจนครบกำหนดการฝากแบบเงินฝากประจำก็สามารถสลักหลังโอนเปลี่ยนมือได้พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติรับรองบัตรเงินฝากไว้ในมาตรา ๔๔,๔๕ หลักสำคัญคือให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะตั๋วเงินบางมาตรามาใช้บังคับแก่บัตรเงินฝากโดยอนุโลม
ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันการแข่งขันระดมเงินฝากของสถาบันการเงินยังไม่รุนแรงนักอัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ำมากบัตรเงินฝากจึงเป็นบริการที่สถาบันการเงินละเลยไปไม่ให้ความสำคัญแต่เมื่อใดก็ตามหากมีการแข่งขันด้านระดมเงินฝากเชื่อว่าบัตรเงินฝากจะเป็นอีกบริการหนึ่งที่ถูกนำเสนอเข้ามาในตลาด
หนังสือเล่มนี้อธิบายเรื่อง”บัตรเงินฝาก”อย่างละเอียดเป็นเล่มแรกของเมืองไทยควรที่นักกฎหมายทุกระดับและนักการเงินการธนาคารทุกชั้นจะได้ศึกษาเพื่อทำความเข้าใจไว้ล่วงหน้าว่ามีข้อเหมือนหรือแตกต่างจากตั๋วเงินทั่วๆไปอย่างไรบ้าง

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์สหธน รัตนไพจิตร
รหัสสินค้า : 9786162692703 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
จำนวนหน้า : 316
ขนาด : 18.5 x 26
พิมพ์ครั้งที่ 1 : มกราคม 2557

฿ 300.00 ฿ 270.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Diploma in English Legal Studies มหาวิทยาลัย Bristol ประเทศอังกฤษ
 • Master of Law in Commercial Law มหาวิทยาลัย Bristol ประเทศอังกฤษ
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
 • รับราชการเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2523
 • ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ผลงานวิชาการ
 • คำอธิบายกฎหมายตั๋วเงิน
 • คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยตราสารเปลี่ยนมือ
 • คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยบัตรเงินฝาก
 • คำอธิบายกฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท
   
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บัตรเงินฝากเป็นเอกสารทางการเงินชนิดหนึ่งที่ธนาคารออกให้กับผู้ฝากเงินข้อดีคืออัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากประเภทเผื่อเรียกและไม่ต้องรอจนครบกำหนดการฝากแบบเงินฝากประจำก็สามารถสลักหลังโอนเปลี่ยนมือได้พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติรับรองบัตรเงินฝากไว้ในมาตรา ๔๔,๔๕ หลักสำคัญคือให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะตั๋วเงินบางมาตรามาใช้บังคับแก่บัตรเงินฝากโดยอนุโลม
ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันการแข่งขันระดมเงินฝากของสถาบันการเงินยังไม่รุนแรงนักอัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ำมากบัตรเงินฝากจึงเป็นบริการที่สถาบันการเงินละเลยไปไม่ให้ความสำคัญแต่เมื่อใดก็ตามหากมีการแข่งขันด้านระดมเงินฝากเชื่อว่าบัตรเงินฝากจะเป็นอีกบริการหนึ่งที่ถูกนำเสนอเข้ามาในตลาด
หนังสือเล่มนี้อธิบายเรื่อง”บัตรเงินฝาก”อย่างละเอียดเป็นเล่มแรกของเมืองไทยควรที่นักกฎหมายทุกระดับและนักการเงินการธนาคารทุกชั้นจะได้ศึกษาเพื่อทำความเข้าใจไว้ล่วงหน้าว่ามีข้อเหมือนหรือแตกต่างจากตั๋วเงินทั่วๆไปอย่างไรบ้าง

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์สหธน รัตนไพจิตร
รหัสสินค้า : 9786162692703 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
จำนวนหน้า : 316
ขนาด : 18.5 x 26
พิมพ์ครั้งที่ 1 : มกราคม 2557

รายละเอียด

ISBN: 9786162692703
SKU: 9786162692703
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 1 : มกราคม 2557
Page Count: 316