• img-book

    รองศาสตราจารย์จิรประภา มากลิ่น

Sale!
ISBN: 9786162695315
รหัสสินค้า: 9786162695315 หมวดหมู่: ,

คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์

โดย รองศาสตราจารย์จิรประภา มากลิ่น

คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์ได้แก้ไขตามศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยที่5/2556ส่งผลทำให้มาตรา74ตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์พ.ศ.2537ในส่วนที่สันนิฐานให้กรรมการหรือผู้จัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ร่วมกระทำผิดกับนิติบุคคลนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญแห่งราชอาณาจักรไทย(พ.ศ.2550)รวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์(ฉบับที่2)พ.ศ.2558ในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลบริหารสิทธิและพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์(ฉบับที่3)พ.ศ.2558ซึ่งกำหนดความผิดเกี่ยวกับการถ่ายภาพวิดีโอในโรงภาพยนตร์จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขเนื้อหาของหนังสือให้มีความเป็นปัจจุบันและเพิ่มเติมรายละเอียดอธิบายเป็นรายมาตราและหยิบยกกฎหมายต่างประเทศคือกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฎษเพื่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงศึกษากฎหมายเปรียบเทียบรวมทั้งความเป็นสากลของกฎหมายไทยเมื่อเทียบเคียงกับหลักกฎหมายของต่างประเทศในเรื่องเดียวกัน

ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์จิรประภา มากลิ่น
รหัสสินค้า : 9786162695315 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวนหน้า : 214
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : มกราคม 2560

฿ 200.00 ฿ 180.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
วุฒิการศึกษา
  • Master of Philosophy (International Environmental Law), University of Sheffield, United Kingdom
  • Master of Laws (International Law), University of New South wales, Australia.
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ สภาทนายความ
ประวัติการทำงาน
  • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์จิรประภา มากลิ่น
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์ได้แก้ไขตามศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยที่5/2556ส่งผลทำให้มาตรา74ตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์พ.ศ.2537ในส่วนที่สันนิฐานให้กรรมการหรือผู้จัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ร่วมกระทำผิดกับนิติบุคคลนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญแห่งราชอาณาจักรไทย(พ.ศ.2550)รวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์(ฉบับที่2)พ.ศ.2558ในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลบริหารสิทธิและพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์(ฉบับที่3)พ.ศ.2558ซึ่งกำหนดความผิดเกี่ยวกับการถ่ายภาพวิดีโอในโรงภาพยนตร์จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขเนื้อหาของหนังสือให้มีความเป็นปัจจุบันและเพิ่มเติมรายละเอียดอธิบายเป็นรายมาตราและหยิบยกกฎหมายต่างประเทศคือกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฎษเพื่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงศึกษากฎหมายเปรียบเทียบรวมทั้งความเป็นสากลของกฎหมายไทยเมื่อเทียบเคียงกับหลักกฎหมายของต่างประเทศในเรื่องเดียวกัน

ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์จิรประภา มากลิ่น
รหัสสินค้า : 9786162695315 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวนหน้า : 214
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : มกราคม 2560

รายละเอียด

ISBN: 9786162695315
SKU: 9786162695315
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 2 : มกราคม 2560
Page Count: 214