• img-book

  ศาสตราจารย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร

Sale!
ISBN: 9786162699917

คำอธิบายกฎหมายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน

โดย ศาสตราจารย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร

บทคัดย่อ/สารบัญ
🛑แก้ไขเพิ่มเติมคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน🛑

🌟จ้างแรงงาน ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาจ้างแรงงาน
🌟ลักษณะของสัญญาจ้างแรงงาน
🌟สัญญาจ้างแรงงานไม่ต้องทำตามแบบและไม่มีหลักเกณฑ์ในการทำสัญญา
🌟หน้าที่ของลูกจ้าง
🌟หน้าที่ของนายจ้าง
🌟ความระงับแห่งของสัญญาจ้างแรงงาน
🌟อายุความฟ้องคดี
🌟จ้างทำของ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
🌟หน้าที่และความรับผิดของผู้ว่าจ้าง
🌟ความระงับของสัญญาจ้างทำของ
🌟อายุความฟ้องร้องคดี
🌟รับขน รับขนของ
🌟รับขนคนโดยสาร

รายละเอียด
🌟ชื่อผู้แต่ง
ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
🌟รหัสสินค้า : 9786162699917
🌟รูปแบบ : ปกอ่อน
🌟น้ำหนัก : 800 กรัม
🌟จำนวนหน้า : 396
🌟ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
🌟พิมพ์ครั้งที่ 16 : กุมภาพันธ์ 2564

฿ 340.00 ฿ 306.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
 • เนติบัณฑิตไทย นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายมหาชน)
 • D.S.U. de droit commercial จากมหาวิทยาลัย Paris 2 ประเทศฝรั่งเศส
 • D.E.A. de sciences humaines et juridiques de la mer (option juridique) (mention assez bien) จากมหาวิทยาลัย Nantes ประเทศฝรั่งเศส
 • ปริญญาเอกสาขากฎหมายพาณิชยนาวี (เกียรตินิยมดีมาก) จากมหาวิทยาลัย Nantes ประเทศฝรั่งเศส
ประวัติการทำงาน
 • ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้อำนวยการโครงการสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี
 • กรรมการกฤษฎีกา
 • ราชบัณฑิต ประเภทวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร
สั่งซื้อ
ถาม-ตอบเอกเทศสัญญา 1 10 : มิถุนายน  2564
สั่งซื้อ
ตัวแทน-นายหน้า 16 : มิถุนายน 2563
สั่งซื้อ
กฎหมายพาณิชยนาวี 6 : ธ ันวาคม 2553
สั่งซื้อ
คู่มือศึกษาวิชากฎหมายพาณิชยนาวี (Maritime Law) 9 : มิถุนายน 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
🛑แก้ไขเพิ่มเติมคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน🛑

🌟จ้างแรงงาน ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาจ้างแรงงาน
🌟ลักษณะของสัญญาจ้างแรงงาน
🌟สัญญาจ้างแรงงานไม่ต้องทำตามแบบและไม่มีหลักเกณฑ์ในการทำสัญญา
🌟หน้าที่ของลูกจ้าง
🌟หน้าที่ของนายจ้าง
🌟ความระงับแห่งของสัญญาจ้างแรงงาน
🌟อายุความฟ้องคดี
🌟จ้างทำของ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
🌟หน้าที่และความรับผิดของผู้ว่าจ้าง
🌟ความระงับของสัญญาจ้างทำของ
🌟อายุความฟ้องร้องคดี
🌟รับขน รับขนของ
🌟รับขนคนโดยสาร

รายละเอียด
🌟ชื่อผู้แต่ง
ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
🌟รหัสสินค้า : 9786162699917
🌟รูปแบบ : ปกอ่อน
🌟น้ำหนัก : 800 กรัม
🌟จำนวนหน้า : 396
🌟ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
🌟พิมพ์ครั้งที่ 16 : กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786162699917
SKU: 9786162699917
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 16 : กุมภาพันธ์ 2564
Page Count: 396