• img-book

    วรเจตน์ ภาคีรัตน์

Sale!
ISBN: 9786168300022
รหัสสินค้า: 9786168300022 หมวดหมู่: ,

คำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน

โดย วรเจตน์ ภาคีรัตน์

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ ๑
คำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชนกับวิชาการทางนิติศาสตร์
บทที่ ๒
วิวัฒนาการของรัฐ
บทที่ ๓
องค์ประกอบของรัฐ
บทที่ ๔
การเกิดขึ้นและการดับสูญของรัฐ
บทที่ ๕
ลักษณะทางกฎหมายของรัฐ
บทที่ ๖
วัตถุประสงค์ ความชอบธรรม และภารกิจของรัฐ
บทที่ ๗
การปฏิวัติ การรัฐประหาร และการต่อต้านอำนาจรัฐ
บทที่ ๘
รูปแบบของรัฐและรูปแบบการปกครอง
บทที่ ๙
องค์กรของรัฐ
บทที่ ๑๐
รัฐกับการแบ่งแยกกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน
บทที่ ๑๑
บ่อเกิดของกฎหมาย
บทที่ ๑๒
การแบ่งแยกสาขาและลักษณะของกฎหมายมหาชน
บทที่ ๑๓
หลักนิติรัฐ
บทที่ ๑๔
หลักนิติธรรมและข้อพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักนิติรัฐ
บทที่ ๑๕
หลักประชาธิปไตย
บทที่ ๑๖
ระบบการปกครอง: พิจารณาจากลักษณะการแบ่งแยกอำนาจ
บทที่ ๑๗
สิทธิมนุษยชนและสิทธิทางรัฐธรรมนูญ
บทที่ ๑๘
การกระทำของรัฐ
บทที่ ๑๙
รัฐกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
บทที่ ๒๐
การใช้และการตีความกฎหมาย: พิเคราะห์ในทางกฎหมายมหาชน
ภาคผนวก

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : วรเจตน์ ภาคีรัตน์
รหัสสินค้า : 9786168300022
จำนวนหน้า : 515 หน้า
ขนาด : 16.5 x 24 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 878 กรัม
พิมพ์ครั้งที่ 3 : พฤษภาคม 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)

฿ 500.00 ฿ 475.00

สินค้าหมดแล้ว

พบนักเขียน
หนังสือโดยวรเจตน์ ภาคีรัตน์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ ๑
คำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชนกับวิชาการทางนิติศาสตร์
บทที่ ๒
วิวัฒนาการของรัฐ
บทที่ ๓
องค์ประกอบของรัฐ
บทที่ ๔
การเกิดขึ้นและการดับสูญของรัฐ
บทที่ ๕
ลักษณะทางกฎหมายของรัฐ
บทที่ ๖
วัตถุประสงค์ ความชอบธรรม และภารกิจของรัฐ
บทที่ ๗
การปฏิวัติ การรัฐประหาร และการต่อต้านอำนาจรัฐ
บทที่ ๘
รูปแบบของรัฐและรูปแบบการปกครอง
บทที่ ๙
องค์กรของรัฐ
บทที่ ๑๐
รัฐกับการแบ่งแยกกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน
บทที่ ๑๑
บ่อเกิดของกฎหมาย
บทที่ ๑๒
การแบ่งแยกสาขาและลักษณะของกฎหมายมหาชน
บทที่ ๑๓
หลักนิติรัฐ
บทที่ ๑๔
หลักนิติธรรมและข้อพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักนิติรัฐ
บทที่ ๑๕
หลักประชาธิปไตย
บทที่ ๑๖
ระบบการปกครอง: พิจารณาจากลักษณะการแบ่งแยกอำนาจ
บทที่ ๑๗
สิทธิมนุษยชนและสิทธิทางรัฐธรรมนูญ
บทที่ ๑๘
การกระทำของรัฐ
บทที่ ๑๙
รัฐกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
บทที่ ๒๐
การใช้และการตีความกฎหมาย: พิเคราะห์ในทางกฎหมายมหาชน
ภาคผนวก

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : วรเจตน์ ภาคีรัตน์
รหัสสินค้า : 9786168300022
จำนวนหน้า : 515 หน้า
ขนาด : 16.5 x 24 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 878 กรัม
พิมพ์ครั้งที่ 3 : พฤษภาคม 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)

รายละเอียด

ISBN: 9786168300022
SKU: 9786168300022
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์อ่านกฎหมาย
ตีพิมพ์วันที่: 3 : พฤษภาคม 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)
Page Count: 515