• img-book

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ ศรีบุญโรจน์

Sale!
รหัสสินค้า: 9786162692048 หมวดหมู่: ,

คำพิพากษาของศาลในกลุ่มประเทศอาเซียน จะมีผลในอีกประเทศหนึ่งหรือไม่?

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ ศรีบุญโรจน์

บทที่ 1 ข้อความคิดพื้นฐาน ว่าด้วยการรับรองและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ
บทที่ 2 สถานะของเรื่องการรับรองและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน
บทที่ 3 หลักเกณฑ์การรับรองและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน
บทที่ 4 ข้อพิจารณาบางประการต่อการจัดทำอนุสัญญาว่าด้วยการรับรองและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ

฿ 150.00 ฿ 135.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2550
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยานิพนธ์ดีเด่น) สาขากฎหมายระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553
  ประวัติการทำงาน
  • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ผู้บรรยายวิชากฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ
  • ผู้บรรยายวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
  • ผู้บรรยายรายวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
หนังสือโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ ศรีบุญโรจน์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทที่ 1 ข้อความคิดพื้นฐาน ว่าด้วยการรับรองและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ
บทที่ 2 สถานะของเรื่องการรับรองและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน
บทที่ 3 หลักเกณฑ์การรับรองและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน
บทที่ 4 ข้อพิจารณาบางประการต่อการจัดทำอนุสัญญาว่าด้วยการรับรองและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ

รายละเอียด

SKU: 9786162692048
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่:
Page Count: