• img-book

    ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี

Sale!
ISBN: 9786162698286

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

โดย ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี

บทคัดย่อ/สารบัญ
• กฎหมายลิขสิทธิ์
• สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
• เครื่องหมายการค้า
• การออกแบบผลิตภัณฑ์
• การคุ้มครองแบบผังภูมิวงจรรวม
• ความลับทางการค้า
• สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
• การคุ้มครองพันธุ์พืช
• การคุ้มครองภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทย

รวมทั้งกรอบกติการะหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ในการจัดพิมพ์ครั้งที่ 2 นี้ ผู้เขียนได้เพิ่มเติมตัวอย่างและแนวทางคำพิพากษาศาลฎีกาที่สำคัญ และปรับปรุงเนื้อหาในส่วนที่กฎหมายมีการปรับปรุงแก้ไข อาทิ  เครื่องหมายการค้าซึ่งปัจจุบันให้การคุ้มครองเสียง เป็นต้น

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :
ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี
รหัสสินค้า : 9786162698286
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
จำนวนหน้า : 232
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 3 : กันยายน 2562

฿ 180.00 ฿ 162.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • Doctor of Philosophy (Ph.D. in Law) (Herchel Smith Scholarship) The University of London, United Kingdom
  • Master of Laws (LL.M.) The University of Sydney, Australia
  • Master of Laws (LL.M.) Macquarie University, Australia
  • นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเทศไทย
ตำรา/หนังสือ
  • ปวริศร เลิศธรรมเทวี, ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนกับระบบกฎหมายไทย (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2561)
  • ปวริศร เลิศธรรมเทวี, ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2561) (พิมพ์ครั้งแรกปี พ.ศ. 2559)
  • ปวริศร เลิศธรรมเทวี, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับระบบกฎหมายไทย (พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2561). (พิมพ์ครั้งแรกปี พ.ศ. 2557)
หนังสือโดยดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
• กฎหมายลิขสิทธิ์
• สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
• เครื่องหมายการค้า
• การออกแบบผลิตภัณฑ์
• การคุ้มครองแบบผังภูมิวงจรรวม
• ความลับทางการค้า
• สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
• การคุ้มครองพันธุ์พืช
• การคุ้มครองภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทย

รวมทั้งกรอบกติการะหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ในการจัดพิมพ์ครั้งที่ 2 นี้ ผู้เขียนได้เพิ่มเติมตัวอย่างและแนวทางคำพิพากษาศาลฎีกาที่สำคัญ และปรับปรุงเนื้อหาในส่วนที่กฎหมายมีการปรับปรุงแก้ไข อาทิ  เครื่องหมายการค้าซึ่งปัจจุบันให้การคุ้มครองเสียง เป็นต้น

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :
ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี
รหัสสินค้า : 9786162698286
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
จำนวนหน้า : 232
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 3 : กันยายน 2562

รายละเอียด

ISBN: 9786162698286
SKU: 9786162698286
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 3 : กันยายน 2562
Page Count: 232